Vårt uppdrag

Storsthlm är ett förbund bildat av, och för, kommunerna i Stockholms län. Syftet är att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen inom länet, att tillvara kommunernas intressen, att främja samverkan mellan kommunerna och att hjälpa kommunerna nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Kommuner i samverkan

Till Storsthlm kommer företrädare för de 26 kommunerna i Stockholms län för att utbyta erfarenheter och för att samarbeta kring sådant som görs bättre tillsammans. Storsthlms uppdrag är att främja samverkan och utveckling så att kommunerna bättre kan nå sina mål om välfärd och service för medborgarna.

Storsthlm är ett förbund som ägs av länets kommuner. Förbundskansliet underlättar kommunernas samarbete genom att fånga in det regionala perspektivet på kommunala frågor och leda samverkan för att hitta vägar framåt. Det kan handla om en gemensam gymnasieregion, överenskommelser med Region Stockholm eller samarbeten med Arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Genom omvärldsbevakning och analys får kommunerna regionala faktaunderlag i aktuella samverkansfrågor. När rätt frågor, aktörer och verksamheter kopplas ihop kan vi skapa något bra tillsammans.

Våra fokusområden

En illustration av våra tre fokusområden och förutsättningarna för att nå dem.

Den politiska inriktningen för mandatperioden 2019–2022 har delats in i tre fokusområden:

  • Utbildning och arbetsmarknad
  • Samhällsbyggnad och miljö
  • Social välfärd och hälsa

För att nå målen har vi identifierat tre förutsättningar som särskilt påverkar utvecklingen av kommunal verksamhet:

  • Kompetensförsörjning
  • Ekonomi
  • Digitalisering

För varje målområde anges övergripande målinriktning för att ge en bild av varför kommunerna genom Storsthlm arbetar med frågan. För de konkreta insatserna inom Storsthlm sätts mål och aktiviteter för varje uppdrag av styrelsen i samband med beslut om den årliga verksamhetsplanen. Ett och samma uppdrag kan verka för flera mål inom olika målområden.