Kompetensförsörjning

Vi utvecklar och stöttar samverkan mellan kommuner och lärosäten för att tillsammans klara regionens behov av kompetensförsörjning.

Den kraftiga befolkningstillväxten kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det råder brist både på arbetskraft och vissa kompetenser. Förmågan att utbilda och attrahera personal till skola, socialtjänst, vård och omsorg samt samhällsbyggnad blir kritiskt för att klara kommunala kärnuppdrag.

Fler människor behöver få upp ögonen för kommunerna som arbetsgivare. Ett bredare samarbete med lärosätenas utbildningsprogram och gemensamma insatser för kompetensutveckling och vidareutbildning blir viktiga.

Aktiviteter 2021

  • Stödja kommunernas arbete med att utveckla gemensam marknadsföring av kommunerna som arbetsgivare i länet.
  • Stödja kommunernas kompetensförsörjningsarbete genom att samverka kring digitalisering och synliggöra lokala lösningar.
  • Samordna kommunerna och samverka med lärosätena gällande samverkansavtalet "Lärarutbildning i samverkan”.
  • Utvärdera och vid behov vidareutveckla samverkan mellan kommuner och lärosäten gällande insatser inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling för förskollärare/lärare genom Regionalt utvecklingsnätverk Sthlm (RUN).
  • Delta i beredningsgruppens mobiliseringsarbete och andra organisationers utlysningar för att söka fondmedel som bidrar till att stötta kommunernas kompetensförsörjning och arbetsmarknadsinsatser.
  • Delta i och följa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag kring kompetensförsörjning utifrån kommunernas behov och ansvarsområden.
  • Bevaka utvecklingen av utbildningskrav inom yrket undersköterska och utreda hur samverkan kan underlätta arbetet som kommer att krävas av kommunerna.
  • Verka för att kompetenskrav och titulatur för olika yrkesroller, till exempel för barnskötare, elevassistenter, stödassistenter med flera, ensas och blir mer enhetliga.
Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Visa cookie-information