Kompetensförsörjning

Vi utvecklar och stöttar samverkan mellan kommuner och lärosäten för att tillsammans klara regionens behov av kompetensförsörjning.

Den kraftiga befolkningstillväxten kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det råder brist både på arbetskraft och vissa kompetenser. Förmågan att utbilda och attrahera personal till skola, socialtjänst, vård och omsorg samt samhällsbyggnad blir kritiskt för att klara kommunala kärnuppdrag.

Fler människor behöver få upp ögonen för kommunerna som arbetsgivare. Ett bredare samarbete med lärosätenas utbildningsprogram och gemensamma insatser för kompetensutveckling och vidareutbildning blir viktiga. Förmågan att utbilda och vidareutbilda arbetskraften efter arbetsmarknadens behov är därför avgörande för länets tillväxt.

Aktiviteter 2022

  • Undersöka förutsättningarna för att utveckla kommungemensam marknadsföring av att arbeta i länets kommuner.

  • Stödja kommunernas kompetensförsörjningsarbete genom att samverka kring digitalisering och synliggöra lokala lösningar.

  • Utvärdera och vid behov vidareutveckla samverkan mellan kommuner och lärosäten gällande insatser inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling för förskollärare/lärare genom Regionalt utvecklingsnätverk Sthlm (RUN).

  • Delta i beredningsgruppens mobiliseringsarbete och andra organisationers utlysningar för att söka fondmedel som bidrar till att stötta kommunernas kompetensförsörjning och arbetsmarknadsinsatser.

  • Delta i och följa Region Stockholms regionala utvecklingsuppdrag kring kompetensförsörjning i syfte att stärka dialog och samklang i agerandet utifrån kommunernas behov och ansvarsområde.

  • Utreda förutsättningarna för ökad enhetlighet och harmonisering mellan kommunernas kompetenskrav och titulatur kring funktioner som till exempel barnskötare och elevassistenter.

  • Samordna kommunerna och samverka med lärosätena gällande lärarutbildningarnas och socionomutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningar (VFU).

  • Utveckla samverkan mellan kommuner och lärosäten kring samhällsbyggnadsutbildningar.

  • Genomföra förstudie om förutsättningar för mer enhetlig titulatur och kompetenskrav för yrken inom LSS-verksamheter samt utifrån slutsatserna ta fram ett underlag för möjliga åtgärder.

  • Stödja kommunernas i deras arbete med kompetensförsörjning inom vård och omsorg, genom att inventera behovet av länsgemensamt stöd.

Personalbild Patrik Marinilli
Patrik Marinilli

Processledare

Personalbild David Norman
David Norman

Processledare

Visa cookie-information