Hur hjälper vi gemensamt barn och unga i störst behov av samhällets vård och stöd?

20 december 2022

Flicka vid fönster

Den 8 december samlades representanter från Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), socialförvaltningarna i Stockholms stad, Huddinge kommun och Vallentuna kommun, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och fem barnrättsorganisationer, för en dialog kring modellen FACT (Functional Assertive Community Treatment).

FACT är en vårdmodell där man på ett flexibelt sätt organiserar vården och stödet utifrån patientens egna villkor. BUP Stockholm prövar nu FACT Ung som riktar sig till barn och unga med komplex problematik som kräver omfattande vård och stöd från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett fullt utvecklat FACT-team inkluderar deltagare från både hälso- och sjukvård och socialtjänst vilket gör att man kan koordinera regionens och kommunens samlade insatser samt växla upp och ner i intensitet beroende på barnets/den unges och familjens behov.

Problem idag med samordnade insatser 

Idag har barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten svårigheter att erbjuda barn och unga med komplex och mångfacetterad problematik kontinuitet, samordnade och kompletterande behandlingsinsatser som möter barnets och familjens behov. Allt för ofta hänvisas barn och unga som har störst behov av insatser mellan olika samhällsinstanser och det är svårt att få till en sammanhållen och nära vård och omsorg.

- Genom att sätta samman kompetenser i tvärprofessionella team som finns kvar över tid, skapar vi mycket bättre förutsättningar att erbjuda adekvat stöd och vård. Modellen används och fungerar i Norge och Nederländerna och det känns angeläget att pröva den i en svensk kontext, säger Lina Blombergsson tf. socialdirektör i Huddinge kommun.

Huddinge kommun är en av tre kommuner i Stockholms län som är intresserade av att testa modellen tillsammans med BUP Stockholm. De för nu dialog med BUP för att se hur det skulle kunna gå till, med ambitionen att konkretisera prototyper för arbetet framåt.

Modellen skapar struktur

BUP Stockholm har bestämt sig för att använda modellen FACT då den lämpar sig bra för den patientgrupp som sektionen för intensiv öppenvård möter.

- En aspekt av FACT handlar om att den skapar en struktur för ett behandlingsteam runt patienten som innefattar alla relevanta professioner och hur vi bäst använder resurserna över tid utifrån patientens aktuella behov. Den tar även in brukarperspektivet i det konkreta arbetet med enskilda patienter, säger Göran Rydén, verksamhetschef på BUP Stockholm.

Enligt Göran är FACT i sin utformning också tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till varje enskild patients behov i den aktuella situationen där samarbete och samverkan är centrala delar av arbetssättet. För att FACT ska fungera fullt ut krävs en ömsesidig vilja från både region och kommun att få till det.

- I Stockholm är det en särskild utmaning eftersom vi består av så många aktörer, både på region- och kommunsidan, säger Göran Rydén.  Jag tror att vi måste pröva modellen i liten skala och forma den så att den passar i en så pass komplex miljö som Stockholm är. En avgörande sak är att arbetet får stöd hela vägen upp på ledningsnivå i de organisationer som ska arbeta tillsammans, fortsätter han.

Lina Blombergsson håller med och menar att om en satsning på en ny modell av det här slaget ska lyckas krävs tid, sannolikt minst tre års implementering.

- Troligen kommer vi att få börja i det lilla och sedan se om vi kan bygga upp och ut ett riktigt FACT-team på sikt, säger Lina Blombergsson.  

Under dialogen den 8 december framgick en tydlig vilja från både deltagande kommuner och BUP Stockholm att testa modellen gemensamt. Både Lina Blombergsson och Göran Rydén ser stora möjligheter med modellen. Den stora frågan att lösa ut är finansiering.

- Jag tror att vi här har en unik möjlighet att tillsammans göra skillnad för våra mest utsatta barn och unga genom att göra det som är viktigt på riktigt, avslutar Göran.

Kategorier:
Visa cookie-information