”Vi får aldrig tappa fokus på placerade barn och unga”

Nyhet/press / 3 november 2021

Konferens

Deltagare på plats i Storsthlms lokaler under konferensen: Tina Trygg (Storsthlm), Fatmanur Dinler (Region Stockholm), Professor Bo Vinnerljung, Baharan Kazemi (FoU Nordväst), Emiliya Larsson, Lotta Rapacoli (Knas hemma), Malin Tshey Bergmark (moderator).

Siffrorna är slående och har varit det under flera decennier. Placerade barn och unga har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet, och utvecklingen går för långsamt. Storsthlm och SKR bjöd i oktober in till en digital konferens om bland annat om socialtjänstens ansvar för placerade barn och ungas hälsa och om den överenskommelse som planeras träda i kraft 1 april 2022.

Storsthlm och Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjöd i oktober in till en digital halvdagskonferens för att bland annat bidra till en ökad kunskap om placerade barn och ungas hälsa, socialtjänstens ansvar och den överenskommelse mellan kommunerna och Region Stockholm som snart kommer gälla. Detta för att säkerställa att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet får den hälso-, sjuk- och tandvård som de har rätt till och är i behov av. Sedan 2017 finns lagkrav på att alla barn och unga som placeras utanför hemmet ska erbjudas en hälsoundersökning och att kommun och region ska teckna en överenskommelse om hur samverkan kring detta ska gå till.  

Dagen inleddes av Knas hemma, en ungdomsdriven ideell förening, som arbetar nationellt arbetar med att förändra samhället genom att påverka, utbilda och sprida kunskap om barn och unga med erfarenhet av att vara placerade utanför det egna hemmet.  

– Vi är barnen och unga som behöver stärkas upp på flera områden, och ett av dessa är vår hälsa, sade Emiliya Larsson, projektledare på Knas hemma. Idag har vi samlats här för att överenskommelsen är klar, gällande hur ni i kommunerna och i regionen ska samverka, för att vi placerade barn och unga får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård precis som alla andra barn. Vi hoppas att ni beslutar att anta den, sa Emiliya. 

Endast 46 % av barn och unga har hälsoundersökts 

SKR presenterade resultat från den nationella kartläggningen av hälsoundersökningar för placerade barn och unga som de genomfört vid flera tillfällen, senast 2019. Vid senaste kartläggningen hade endast 46 procent av placerade barn och unga fått en hälsoundersökning, en ökning på sju procentenheter sedan kartläggningen 2014.  

– Vi ser att det inte rört sig speciellt mycket under de här åren. I den här takten skulle det ta ungefär 38 år för att nå 100 procent. Det går för långsamt, vi måste få fart på det här, sade Mikael Mattsson Flink, SKR.  

Mer systematik måste till  

Budskapet från Bo Vinnerljung, professor vid Stockholms universitet var också tydligt:  

– Det viktigaste budskapet är att det ni gör för placerade barn och unga kan göra stor skillnad både på kort och lång sikt. Det betyder också att det ni inte gör kan få allvarliga konsekvenser. 

Problemet med placerade barn och ungas hälsa har varit känt i flera decennier och forskare från flera länder har rapporterat om att barn som placeras har radikalt mer hälsoproblem än andra jämnåriga. Bo Vinnerljung menade att det krävs systematik för att vända siffrorna; att minimistandard är att följa lagen för alla barn och unga som placeras, alla barn och unga ska till tandläkaren och alla ska få en hälsokontroll.  

FoU Nordväst har på uppdrag av Storsthlm genomfört en kartläggning av omfattningen av hälsoundersökningar av placerade barn och unga i Stockholms län och sett att lagen i hög utsträckning är okänd hos socialtjänsten. Detta trots att den gällt sedan 2017. I rapporten Placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård i Stockholms län pekas bland annat på behovet av kunskapshöjande insatser om lagstiftningen och om placerade barn och ungas särskilda utsatthet som viktiga åtgärder.  

Stockholms län tar kliv framåt med överenskommelse och tydliga rutiner 

Storsthlm och Region Stockholm presenterade den överenskommelse som tagits fram i enlighet med lagstiftningar, föreskrifter och allmänna råd. Till överenskommelsen finns också ett rutindokument som tydliggör hur samverkan mellan regionen och kommunerna ska gå till.  

 – Målet med den här överenskommelsen är att säkerställa att placerade barn och unga faktiskt får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. Kommunerna i länet har fram till sista februari 2022 på sig att ta beslut, och om alla antar överenskommelsen kommer den att börja gälla från och med 1 april 2022, säger Tina Trygg, processledare på Storsthlm som är ansvarig för arbetet

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information