Olivia Wigzell: ”En ny äldreomsorgslag ska stödja – inte stjälpa eller försvåra”

Äldre / 19 maj 2021

Porträttbild på Olivia Wigzell. Foto: Socialstyrelsen

Äldreomsorgen behöver förbättras, den ska vara trygg och säker och det ska vara tydligare för äldre vilket stöd och hjälp de kan få samt när i livet de kan få den. Det berättade Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, och särskild utredare för uppdraget att föreslå en ny äldreomsorgslag på Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten.

Svensk äldreomsorg ska vara trygg och säker, och i det ingår att det ska vara tydligare för äldre vilket stöd och hjälp de kan få och när i livet de kan få den. Den vård och omsorg som ges ska vara av god kvalitet och ges utifrån de äldres behov. Den pågående pandemin har visat svagheter inom den svenska äldreomsorgen och den 22 december förra året tillsatte regeringen Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen till särskild utredare med uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. I uppdraget ingår bland annat att skapa en ökad tydlighet om äldreomsorgens uppdrag och innehåll, förstärka äldreomsorgen och öka förtroendet samt stödja både likvärdighet och långsiktigt förbättringsarbete.

Storsthlms strategiska nätverk består av socialdirektörer från samtliga kommuner i länet. Vid senaste nätverket deltog Olivia Wigzell för att berätta om utredningen, vägval och även öppna upp för diskussion med deltagarna samt samla in idéer och synpunkter kring frågeställningar som initialt är angelägna för utredningen.

– Vi har en god bild av vilka strukturella brister som finns inom äldreomsorgen och att de är kopplade till svårigheter och brister i samordning, både mellan region och kommun, men också mellan verksamheter. Vissa av bristerna kan vi mäta i personalkontinuitet, som i sin tur kan påverka känslan av trygghet, relationsbyggande och i förlängningen kan det påverka kvaliteten, säger Olivia Wigzell.

Äldreomsorgens brister har varit kända länge, men blev tydligare under pandemin. Trots att utredningen om en ny äldreomsorg tar avstamp i bristerna, menar Olivia Wigzell att det också finns många möjligheter med framtidens äldreomsorg.

– Det finns goda strukturella förutsättningar som vi har arbetat mycket med i Sverige. Bland annat har vi kommit väldigt långt i vårt arbete med välfärdsteknik och e-hälsa. Vi har också investerat i hälsofrämjande och förebyggande arbete, bland annat med våra kvalitetsregister och uppföljning och att vi har mycket god kunskap att luta oss tillbaka på. Här sticker vi som land ut i Europa och vi kan använda den här kunskapen och förmågan ännu mer framöver.

En del i uppdraget, berättar Olivia Wigzell, är att den nya äldreomsorgslagen ska innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Något som kan jämföras med skolan och förskolans läroplaner.

– En nationell omsorgsplan ska stödja både det verksamhetsnära och kvalitetsarbetet samt bygga på den värdegrund som finns i socialtjänstlagen. I utredningen ska vi titta på vilka områden som kan nås av en nationell omsorgsplan och vem den ska rikta sig till.

En annan del i uppdraget är också att lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

– Det är angeläget att socialtjänstnätverkets deltagare får vara med från början och påverka de områden som är angelägna att forma nationellt och att utredningen hanterar den verklighet som finns, uttrycker Åsa Danielsson, verksamhetschef Storsthlm.

Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2022.

Visa cookie-information