Krafttag för placerade barn och ungas rätt till hälso-, sjuk- och tandvård

11 juni 2021

Två personer står varav den ena lutar huvudet på den andres axel

Både internationella och nationella studier visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Nu tar Storsthlm och Region Stockholm ett krafttag för dessa barn och ungas rätt till hälso-, sjuk och tandvård.

Alla barn och unga har rätt till en trygg och säker uppväxt samt att få stöd och vård efter behov. Studier visar att barn som är placerade utanför det egna hemmet har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet – och även senare i livet.

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en överenskommelse för samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Storsthlms styrelse har nu beslutat att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta den. Det gemensamma målet med överenskommelsen är att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. Till överenskommelsen har även ett rutindokument tagits fram, som beskriver hur samverkan mellan parterna ska gå till. Hälso- och sjukvårdsnämnden planeras ta beslut om att anta överenskommelsen i augusti och om samtliga kommuner antar den kommer överenskommelsen att börja gälla 1 april 2022.  

Berörda parter ser stora vinster med överenskommelsen

­­– Vi på Region Stockholm tror på att överenskommelsen kommer att underlätta samverkan mellan region och kommun som arbetar med den gemensamma målgruppen. Framför allt hoppas vi på att fånga upp patienter i ett tidigt skede och se till att de får hälso-, sjuk- och tandvård i rätt tid. Vi ser stora vinster med att få till en fungerande samverkan för att ge bästa möjliga hälso-, sjuk- och tandvård för dessa barn, säger Maria Andersson, enhetschef Psykiatrienheten och samverkan, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Att överenskommelsen kommer på plats är en vinst för de placerade barnen och unga delas även av fler. Charlotte Lagerkvist, tillförordnad socialdirektör i Botkyrka kommun menar att överenskommelsen blir ett viktigt underlag och en struktur för deras samarbete med regionen.

– Med överenskommelsen och de tillhörande samverkansrutinerna blir det tydligt och konkret vad som ska göras inför, under och vid avslut av placeringar. Det ställer både krav på oss samtidigt som ger det oss som placerande kommun möjlighet att ställa krav på regionen så att vi gemensamt och var och en för sig kan uppfylla vårt ansvar till barnen, säger Charlotte Lagerkvist.

Färsk studie om placerade barn och ungas i Stockholms län publiceras

Samtidigt som Storsthlms styrelses beslut om rekommendation, publicerar FoU Nordväst en färsk studie, genomförd på uppdrag av Storsthlm. Studien har undersökt i vilken omfattning placerade barn och unga genomgår hälsoundersökningar, hur deras hälsa följs upp samt hur samarbetet mellan socialtjänst och hälso-, sjuk- och tandvård fungerar och dokumenteras.

Baharan Kazemi, forskare på FoU Nordväst, menar att det finns flera fynd från studien som är viktiga att lyfta för att förbättra tillgången till hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga. Ett av de viktigaste fynden i studien menar Baharan handlar om samverkan mellan kommun och region.

– Det här är en fråga som starkt engagerar socialsekreterare och deras chefer. Det finns en genuin frustration över att det inte fungerar så bra som det borde. Här ser vi ett behov av kunskapshöjande insatser kring regelverk och att man arbetar för att skapa samsyn mellan organisationerna, skapar en tydligare ansvarsfördelning och ökar kunskapen om placerade barn och ungas förhöjda sårbarhet i fråga om hälsa, säger Baharan Kazemi.

Maria Andersson och Charlotte Lagerkvist är överens om att FoU:s studie kommer att bidra med viktig kunskap i det fortsatta arbetet.

– Gemensam kunskap om områden där vi behöver samarbete, samordna oss och samverka är en viktig strategisk fråga för att skapa samsyn och gemensamma utgångspunkter och vi hoppas att vi i framtiden kan ta fram sådana studier och underlag gemensamt, säger Maria Andersson på Region Stockholm.

Personalbild Tina Trygg
Tina Trygg

Processledare

Visa cookie-information