En god, nära och samordnad vård med patienten i fokus

Nära vård, Sammanhållen vård & omsorg, Nyhet/press / 20 april 2021

National Cancer Institute Bxxgtqew1m4 Unsplash

Sveriges kommuner och regioner och staten har träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården under 2021. Nu kan kommunerna i länet inhämta statliga stimulansmedel för omställningsarbetet för en God och nära vård. Samtidigt genomför Storsthlm just nu en förstudie för att identifiera kommunernas behov av regional samordning, för att säkerställa att patienter vår en god, nära och samordnad vård.

Den svenska hälso- och sjukvården är på väg att förändras i grunden. Hälso- och sjukvården behöver komma närmare patienten och brukaren, där primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både med sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, utan snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Inriktningen har sin bakgrund i den nationella utredningen om nära vårdlänk till annan webbplats.

Överenskommelsen mellan SKR och staten omfattar totalt 6 778 miljoner kronor. Av dessa tilldelas 147 miljoner kronor till kommunerna i Stockholms län via den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) som fördelas 142 869 460 kr enligt fördelningsnyckel till kommunerna för lokala aktiviteter utifrån satsningens områden. 4 procent ska sedan användas till länsgemensamma insatser som sedan planeras och används i samråd med styrgruppen för RSS i Stockholms län.

Stimulansmedlen till kommunerna är enligt överenskommelsen fördelade inom tre olika områden:

  1. Nära vård – omställningsarbete.
  2. Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
  3. Vidareutbildning för sjuksköterskor

Stimulansmedel för omställningsarbetet kan bidra till att hjälpa kommunerna i att ställa om till en mer nära vård, en hälso- och sjukvård som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar så att individens hela livssituation beaktas.

– Det här omställningsarbetet handlar om att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Det finns ett särskilt stort behov av specialistsjuksköterskor och för att få ta del av stimulansmedel ska kommunerna bland annat genomföra insatser som syftar till att uppmana sjuksköterskor att vidareutbilda sig, berättar Birgitta Fagervall Yttling, projektledare för Nära vård på Storsthlm.

I mars informerades alla kommuners registratorer, socialchefer och kontaktpersoner om hur kommunerna kan ta del av de statliga stimulansmedlen för just God och nära vård 2021.

– Vår rekommendation är att rekvirera medlen så fort som möjligt. De medel som fortfarande är kvar hos oss på Storsthlm efter den 31 maj i år kommer att förberedas för alternativt förfogande i samråd med styrgruppen för RSS och socialcheferna i länet, så att pengarna kan komma till användning i länet och inte ska behöva återbetalas, säger Birgitta Fagervall Yttling.

Förstudie ska identifiera kommunernas behov av regional samordning i omställningen

Storsthlm genomför just nu en förstudie kring God och nära vård där syftet är att identifiera kommunernas behov av regional samordning i omställningen till en mer nära vård. Grunden till förstudien kommer från överenskommelsen God nära vård och de stora förändringsbehov som kommuner och regioner står inför. Uppdraget att genomföra en förstudie kommer från styrgruppen för utvecklingsarbetet kring regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) och Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänsten.

– Förstudien ska också vara ett förberedande arbete och bli en gemensam utgångspunkt för analys, dialog och utvecklingsarbeten både inom och mellan kommunerna i länet, berättar Emma Braconier, processledare på Storsthlm som leder arbetet med förstudien. Förstudien kommer också belysa vilka behov som finns från kommunernas del i samverkan med regionen och bli ett underlag för dialog för fortsatt utveckling tillsammans med Region Stockholm mot en sömlös vård.

Under våren har kommunerna i länet uppmanats att svara på enkätfrågor om deras behov av regional samordning i omställningsarbetet. Som ett komplement till enkätfrågorna genomförs även intervjuer med kommunerna samt dialoger med kommunrepresentanter i befintliga samrådsgrupper såsom inom digitalisering, gällande barn och unga samt kring missbruk och beroende.

– Nu till en början är jag behjälplig med frågor kopplat till stimulansmedlen, men i närtid kommer jag att skapa ett nätverk med projektledare och kontaktpersoner från kommunerna. Det blir en början på vårt samarbete för att ta oss an utmaningen som vi står inför tillsammans, säger Birgitta.

Förstudien inom nära vård planeras att vara klar i juni 2021 och presenteras för social- och kommundirektörer.

Personalbild Emma Bracioner
Emma Bracioner

Processledare

Personalbild Birgitta Fagervall
Birgitta Fagervall Yttling

Projektledare

Kontakta oss
Personalbild Emma Bracioner
Emma Bracioner

Processledare


Personalbild Birgitta Fagervall
Birgitta Fagervall Yttling

Projektledare


Visa cookie-information