Nu gäller överenskommelsen om hemlöshet

Hemlöshet, Nyhet/press / 29 september 2020

Nu har alla kommunerna i länet antagit den reviderade överenskommelsen gällande socialtjänstens ansvar för personer i hemlöshet. Den nya överenskommelsen gäller från och med den 1 september 2020.

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) är det den kommun som en person bor och vistas i som ansvarar för att ge personen stöd. När det handlar om en person i hemlöshet, som inte är fast bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var personen ska söka stöd.

I Stockholms län finns det många personer och familjer som saknar ett fast boende och flyttar mellan kommunerna i länet. Detta gör att det ibland uppstår skilda meningar mellan kommunerna kring vilken kommun som har ansvar att ge stöd till personen. Det kan i sin tur leda till att personer i hemlöshet hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid.

För att underlätta för kommunerna att komma överens och sätta individens behov i fokus, har kommunerna i Stockholms län tecknat en överenskommelse som ska ge praktisk vägledning i arbetet. Den 21 september 2020 fattade den sista kommunen beslut om att anta överenskommelsen, som därmed ersätter en tidigare överenskommelse.

– De förtydliganden som gjorts i överenskommelsen kommer möjliggöra en större samsyn mellan de ansvariga socialtjänsterna, vilket jag tänker är något som kommer underlätta vårt gemensamma arbete. Det är bra att det finns en mer utförlig beskrivning av vad som ska ingå i en utredning av kommuntillhörighet. Att vi också definierat flera begrepp, som tidigare gav upphov till meningsskiljaktigheter, kommer att underlätta kommunikationen i arbetet, säger Benjamin Elfors, biträdande enhetschef, enheten för hemlösa, Stockholms stad.

Forum ska bidra till samsyn i hemlöshetsfrågor

Storsthlm ska erbjuda ett forum för kommunala representanter, där syftet är att dela erfarenheter och diskutera samverkan kring personer i hemlöshet 1-2 gånger per år. Det första tillfället är planerat till april 2021.

Hemlöshet

Visa cookie-information