Fullspäckat program på VAS-rådets möte

Miljö och klimat / 23 maj 2022

Rådet för vatten- och avloppsamverkan (VAS) i Stockholms län träffades den 19 maj hos Storsthlm. På programmet stod bland annat en presentation av VAS-rådets rapport nr 17 – "Reningsverken och vattendirektivet".

Rapportförfattaren Gunnar Söderholm berättade om rapporten. Därefter redogjorde Peter Sörngård från Svenskt Vatten för branschorganisationens analys av frågeställningarna och hur det fortsatta arbetet med att påverka lagstiftning och normer kan utformas.

Andreas Thunberg, Käppalaförbundet, och Sigrid de Geyter, Uppsala Vatten, redogjorde för hur lagstiftningen påverkar de nya tillstånden för respektive reningsverk och vilka konsekvenser det får för framtiden. Programpunkten avslutades med en paneldiskussion där också Johanna Lindgren, Länsstyrelsen i Stockholms län, deltog. 

Därefter redogjorde Björn Gullefors, Uppsala Vatten, för det skadeståndsärende om rening av PFAS-ämnen i grundvattnet som företaget driver mot Försvarsmakten. Klara Westling, Svenskt Vatten, redovisade gällande och kommande regelverk för PFAS i dricksvatten och avloppsvatten. Även dessa redogörelser avslutades med en paneldiskussion där också Johanna Lindgren Länsstyrelsen Stockholms län deltog. 

Slutligen behandlades en uppföljning av den Regionala vattenförsörjningsplanen som Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört. Uppföljningen presenterades av Mattis Loberg. Peter Sörngård, Svenskt Vatten, avslutade med att redogöra för förslagen på förändringar i vattentjänstlagen och organisationens synpunkter på denna. 

Presentationerna och rapporten hittar du här.

Om Rådet för vatten- och avloppsamverkan

Rådet för vatten- och avloppsamverkan i Stockholms län (VAS) är Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstepersoner för att utbyta kunskap och erfarenheter i VA-frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa samsyn kring olika strategiska frågor.

Visa cookie-information