Uppdaterad version av den regionala vattenförsörjningsplanen

24 oktober 2023

62441285 Vattentorn I Hogdalen Besk

En fungerande vattenförsörjning är en förutsättning för en växande region. Den regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län har nu uppdaterats.

Varför är det så viktigt med en regional vattenförsörjningsplan?

- Vattenförsörjningsplanen ger berörda aktörer en riktning för arbetet med länets vattenförsörjning. Den utgör ett gemensamt planeringsunderlag och bidrar till ökad samverkan kring vattenfrågorna, vilket är en förutsättning för att säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet även i framtiden, säger Maria Sävström på Länsstyrelsen, projektledare för vattenförsörjningsplanen.

Planen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och Storsthlm och den skapades 2018. För att hålla vattenförsörjningsplanen aktuell behöver den följas upp regelbundet.

- Vid uppföljningen konstaterades att de åtgärder som fanns angivna i planen delvis var otydliga, svåra att genomföra eller otillräckliga för att nå planens syfte och mål. Därför har dessa nu uppdaterats. I övrigt bedömdes planens innehåll vara aktuellt och relevant, säger Maria Sävström.

Från Storsthlms sida betonar Thomas Fredriksson att den uppdaterade vattenförsörjningsplanen är av stor vikt för kommunernas och regionens tillväxtmöjligheter:

– Regional samverkan är nyckeln till att möta de utmaningar som Stockholms län står inför när det gäller dricksvattenförsörjning. Tillsammans behöver vi sätta gemensamma mål och strategier för att säkerställa en stabil och säker vattenförsörjning.

Två delar

Den regionala vattenförsörjningsplanen är indelad i två delar. Del 1 utgör den strategiska delen av planen och riktas i första hand till beslutsfattare och andra aktörer som ansvarar för planens genomförande. Där beskrivs de gemensamma mål, strategier och åtgärder som är nödvändiga att genomföra för att skapa en robust vattenförsörjning i länet. Del 2 redovisar de underlag och analyser som ligger till grund för de mål, strategier och åtgärder som formulerats i planens första del. Denna del kan ses som en fördjupad beskrivning av hur vattenförsörjningen ser ut och väntas utvecklas i länet.

Läs Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län på Länsstyrelsens webbplats

Kategorier: Infrastruktur
Visa cookie-information