Regional cykelplan för Stockholms län, yttrande

Yttrande ut 2021-04-15

Regionstyrelsen

Regional cykelplan för Stockholm län

Storsthlm är remissinstans och lämnar synpunkter på remissen utifrån Storsthlms roll som samverkansorganisation för Stockholms läns kommuner.

Sammanfattning av Storsthlms synpunkter

  • Storsthlm anser att regional och mellankommunal samverkan är nödvändig för utveckling av cykelvägnätverket i länet.
  • Storsthlm instämmer i att den övergripande inriktningen på ökad cykling och vikten av utbyggd cykelinfrastruktur i länet, är viktig.
  • Storsthlm anser att planeringsstödet för genomförande stödjer möjligheten att nå samsyn mellan länets väghållare kring utvecklingen av det regionala nätet.
  • Storsthlm vill framhålla infrastrukturåtgärders särskilda betydelse för utvecklingen av cykelvägnätet, t.ex. förbättrad orienteringsbarhet via bättre skyltning.
  • Storsthlm anser att de delar av nätet som är Trafikverkets (statens) behöver förtydligas i planen.
  • Storsthlm menar att det sakna kraftfulla grepp och finansieringslösningar för att klara målet om 20% cykelresor till 2030.

Beskrivning av synpunkterna

Storsthlm anser att regionalt och mellankommunalt samarbete är nödvändig för utveckling av cykelvägnätverket i länet. Målet om att cykelresorna ska utgöra 20 procent av alla resor i länet år 2030 är dock ett väldigt ambitiöst mål. Storsthlm uppfattar att utgångläget ärver en tidigare långsam utbyggnadstakt och i princip oförändrat cyklande i länet mellan 2015 - 2019 (7%).  Det saknas kraftfulla grepp för att nå målen till år 2030 och förslag till finansiering av hur utbyggnaden ska lösas.

Länets 26 kommuner är viktiga aktörer, men Storsthlm påpekar nödvändigheten att det kräver agerande även från andra väghållare och aktörer på både regional och nationell nivå för att målet ska kunna nås.

Storsthlm är positiv till regionalt och mellankommunal samordning via ytterligare förtydligad vägvisning av de viktigaste stråken i regionen. Det ligger dock inom väghållarnas ansvar att svara för investeringar i och vägvisning av cykelinfrastrukturen, samt kontinuerligt underhåll av exempelvis skyltar och målning. Orienteringsbarheten vid cykelresor över kommungränser är ofta en utmaning då skyltningen inte är harmoniserad. Utformning, beskrivning och gestaltning av en uppdaterad vägvisning behöver därför vara en viktig del i planen och ske utifrån de berörda väghållares förutsättningar och behov i beaktande.

Storsthlm instämmer i ambitionen att underlätta för kombinationsresor med exempelvis cykel och kollektivtrafik.  För att kombinationsresor ska bli attraktiva bör Region Stockholm ta ett samlat grepp och utreda frågan om utökade möjligheter att ta med cykeln på kollektivtrafiken. En viktig förutsättning är att också möta behovet av cykelparkeringar vid knutpunkter och de större omstigningspunkterna i kommunerna. Trafikförvaltningen i Region Stockholm har en viktig roll i samverkan för tillgänglighet för cykel i anslutning till pendeltågsstationer och bussterminaler.

För att ytterligare öka cyklingens attraktivitet behöver frågan om åtgärder för att minska stöldrisken arbetas vidare med. Detta är inte minst en viktig aspekt kopplad till kombinationsresor med kollektivtrafiken.

Det framgår i den regionala planen att en stor del av det regionala cykelvägnätet är statlig väg, vilket innebär att Trafikverket är väghållare och därmed ansvarar för utbyggnad och underhåll av cykelvägar. Det framgår dock inte tydligt i samrådsunderlaget vilka delar av nätet som är statligt ansvar. Detta behöver förtydligas.

Storsthlm anser att det planeringsstöd i form av vägledning för genomförandet av planen, är ett bra underlag för fortsatt diskussion och gynnar möjligheten att nå samsyn mellan länets väghållare kring bland annat utformningsstandard på det regionala nätet. Fokus ligger på arbetsresor, men planen bör också involvera fritids-och vardagsresande.

Regionala cykelstråk passerar ofta över kommungränser. Det innebär att kommuner som möts har olika behov och nytta av att bygga ut sina respektive delar av cykelvägnätet. Många av länets kommuner pekar på att finansieringsfrågan är komplicerad eftersom åtgärden inte får bekostas till hundra procent av länstransportplanen, utan medfinansiering upp till femtio procent kan lämnas endast till den kommun som är väghållare. Storsthlm menar att Region Stockholm, i samråd med Trafikverket och kommunerna, bör utarbeta finansieringslösningar som är mer anpassade till dessa utmaningar.

Visa cookie-information