Förbundsmötet beslutar om ekonomiska ramar

Förbundsmötet beslutar vart fjärde år om taket för serviceavgiften inför varje mandatperiod. För mandatperioden 2019-2022 beslutades att serviceavgiften högst får vara 0,5 promille av kommunernas samlade skatte och statsbidragsintäkter.

Serviceavgiften 2022

Enligt Storsthlms stadgar ska styrelsen varje år fastställa kommande års serviceavgift. Avgiftsunderlaget består av medlemmarnas sammanlagda skatteintäkter och generella statsbidrag föregående år. Förbundsmötet beslutade i mars 2019 att avgiften högst får vara 0,50 promille av kommunernas skatte- och bidragsintäkter. Sedan 2015 har avgiften legat på 0,42 promille. Till år 2020 sänktes avgiften till 0,4 promille och till 2021 ner till 0,39 promille. För 2022 blir den 0,39 promille av summa skatter och nettobidrag 2021, vilket innebär en ökning av serviceavgiften på 2,2 miljoner kronor.

Serviceavgiftsfinansierade verksamheter

Serviceavgiften finansierar kostnaden för styrelse, politiska styrgrupper och ledning, gemensamma funktioner så som kommunikation, processtöd och stab samt verksamheterna som bedrivs inom ramen för regional utveckling och välfärdsutveckling.

Avtalsfinansierade verksamheter

På uppdrag av medlemskommunerna samt Håbo och Gnesta kommun drivs Gymnasieantagningen Storsthlm som hanterar alla ansökningar till gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, samt den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) som innehåller uppgifter om samtliga ungdomar mellan 16-19 år. Verksamheten är avtalsfinansierad i förhållande till antal folkbokförda 16-åringar i respektive kommun. 

Övriga avtals- och projektfinansierade verksamheter

Storsthlm har ett antal projektfinansierade verksamheter, exempelvis statliga stimulansmedel inom social välfärd och hälsa där mycket av medlen förmedlas via Storsthlm vidare till kommunerna. Under de senaste åren har denna verksamhet vuxit och under 2021 förmedlade Storsthlm över 200 miljoner till Stockholms kommuner. Energikontoret är en annan projektfinansierad verksamhet.

Gunilla Wictorin ekonomichef
Gunilla Wictorin

Ekonomichef

Visa cookie-information