Politisk organisation och arbetsformer

Högsta beslutande organ är förbundsmötet, som hålls var fjärde år. Innevarande mandatperiod är 2019-2022.

Förbundsmöte för mandatperioden 2019-2022 hölls den 21 mars 2019.

Förbundsmötet

Medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar väljer ombud som sammanträder på förbundsmöten. Ordinarie förbundsmöte hålls året efter att val till kommuner och landsting ägt rum. Varje medlem får utse ett antal ombud i relation till antal invånare i kommunen. Kommunerna får utse ett ombud per påbörjat antal 20 000 invånare.

Förbundsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid ordinarie förbundsmöte utses föreningens styrelse samt ordförande och vice ordföranden för mandatperioden. Ett verksamhetsprogram beslutas som ger övergripande politisk inriktning för arbetet de kommande åren. Förbundsmötet anger också den ekonomiska ramen för medlemmarnas avgift till föreningen. Under mandatperioden 2019 – 2022 får avgiften uppgå till högst 0,5 promille av kommunens samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Styrelsen

Styrelsen leder förbundets verksamhet, följer övriga politiska organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen utses av förbundsmötet för perioden fram till nästa ordinarie förbundsmöte. Styrelsen har enligt stadgarna rätt att utse delegationer, beredningar och andra organ för verkställighet och beredning.

Styrelsen beslutar om den årliga verksamhetsplanen med budget samt lägger fast direktiv för alla uppdrag.

Arbetsutskottet

Utses av förbundsmötet. Bereder styrelsens ärenden, bland annat genom överläggningar med medlemmarnas kommunstyrelseordförande.

Valberedningen

Valberedningen utses av förbundsmötet.

KSO-gruppen

Kommunstyrelseordförande (KSO) i medlemskommun kallas till regelbundna överläggningar med styrelsens arbetsutskott. Syftet är att diskutera och förankra pågående uppdrag, interna och externa initiativ och andra relevanta frågor. Gruppens roll har karaktären av referensgrupp till styrelsen inför beslut om uppdrag och andra ärenden. Det är också en arena för enskilda KSO att väcka frågor och utbyta kollegiala erfarenheter. Möten leds av styrelsens ordförande som också ansvarar för kallelse och dagordning. På motsvarande sätt utgör kommundirektörerna ett stöd för kommunstyrelseordföranden och för förbundsdirektören i ärendeberedning och dylikt.

Sakpolitiska nätverk

Storsthlm har regelbundet bjudit in förtroendevalda i olika verksamhetsnämnder och deras förvaltningschefer för dialog i aktuella sakfrågor. Detta är en etablerad och uppskattad arbetsform som ska vidmakthållas och utvecklas. Syftet är att ge utrymme för en bredare dialog, möjliggöra förankring av pågående uppdrag och vara en regional arena för förslag och inspel.

Återkommande medlemsdialog

Under mandatperioden ska samverkan inom ramen för Storsthlm följas upp. Medlemmarnas syn på prioriterade områden, uppdrag och arbetsformer bör belysas. Formen för en sådan medlemsdialog ska utvecklas.