Förbundsmötet beslutar om ekonomiska ramar

Förbundsmötet beslutar vart fjärde år om taket för serviceavgiften inför varje mandatperiod. För mandatperioden 2019-2022 beslutades att serviceavgiften högst får vara 0,5 promille av kommunernas samlade skatte och statsbidragsintäkter.

Serviceavgiften 2021

Det är styrelsen som årligen fastställer kommande års serviceavgift för kommunerna. Avgiftsunderlaget består av medlemmarnas sammanlagda skatteintäkter och generella statsbidrag föregående år. 

Från 2015 och fem år framåt låg serviceavgiften på 0,42 promille. Till år 2020 sänkes avgiften till 0,40 promille och 2021 sänktes den ytterligare till 0,39 promille. Den totala serviceavgiftsintäkten för 2021 är därmed 46,9 miljoner kronor, jämfört med 46,7 miljoner kronor föregående år.

Serviceavgiftsfinansierade verksamheter

Serviceavgiften finansierar kostnaden för styrelse, politiska styrgrupper och ledning, gemensamma funktioner så som kommunikation, processtöd och stab samt verksamheterna som bedrivs inom ramen för regional utveckling och välfärdsutveckling.

Avtalsfinansierade verksamheter

På uppdrag av medlemskommunerna samt Håbo och Gnesta kommun drivs Gymnasieantagningen Storsthlm som hanterar alla ansökningar till gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, samt den gemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) som innehåller uppgifter om samtliga ungdomar mellan 16-19 år. Verksamheten är avtalsfinansierad i förhållande till antal folkbokförda 16-åringar i respektive kommun. 

Övriga avtals- och projektfinansierade verksamheter

Storsthlm har ett antal projektfinansierade verksamheter, exempelvis statliga stimulansmedel inom social välfärd och hälsa där mycket av medlen förmedlas via Storsthlm vidare till kommunerna. Under de senaste åren har denna verksamhet vuxit och under 2021 förmedlar Storsthlm över 200 miljoner till Stockholms kommuner. Energikontoret är en annan projektfinansierad verksamhet.

Gunilla Wictorin ekonomichef
Gunilla Wictorin

Ekonomichef

Visa cookie-information