Finansiering

Den viktigaste resursinsatsen är varje kommuns direkta medverkan i förbundets arbete. I nätverk, styrgrupper och arbetsgrupper deltar varje år hundratals representanter för länets kommuner vilket utgör den största delen av förbundets arbete. 

Sett till reda pengar sker finansieringen genom förbundsavgifter som tas ut i förhållande till kommunernas samlade skatte- och statsbidragsintäkter. Förbundsmötet anger ett tak för utdebiteringen under mandatperioden.

För mandatperioden 2019-2022 är taket oförändrat 0,5 promille av kommunernas samlade skatte och statsbidragsintäkter.

Den årliga utdebiteringen fastställs av styrelsen i samband med beslut om det kommande årets verksamhetsplan och budget.

Gymnasieantagningen Stockholms Län finansieras genom ett särskilt avtal där kostnaden sätts i förhållande till antal folkbokförda 16-åringar i respektive kommun. Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) är också finansierad via ett särskilt avtal.