Tjänstestyrgrupper

Dessa styrgrupper, som består av tjänstepersoner, utses vid behov av styrelse eller av de strategiska nätverken för att bereda frågor inom ett specifikt område.

Tjänstestyrgrupper inom Storsthlm:

Utbildning & arbetsmarknad

Social välfärd & hälsa

Samhällsbyggnad & miljö

Gymnasieantagningen

Gruppen fungerar stöttande och rådgivande i frågor som rör gymnasieantagningen. Uppdraget finns reglerat i avtalet mellan kommunerna och antagningen. Gruppen utses av förvaltningscheferna i det strategiska nätverket utbildning.

BUSSAM

Består av chefstjänstepersoner från kommunerna i länet (utbildning och socialtjänst) och från Region Stockholm (psykiatri, barnmedicin, habilitering).

Ungdomsmottagningar

Styrgruppen består av tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli. Uppdraget är att förvalta och följa upp överenskommelsen ”Stockholms ungdomsmottagningar, överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län”.

Sammanhållen vård och omsorg

Styrgruppens uppdrag är att stödja VIS (den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan) och säkerställa länsgemensam samverkan. Styrgruppen består av ledande tjänstepersoner från Region Stockholm, länets kommuner och Storsthlms kansli.

RSS

Styrgruppen består av social- och vård och omsorgsdirektörer från länets kommuner och Storsthlms kansli. Uppdraget är att leda det regionala utvecklingsarbetet för att forma en effektiv regional samverkans- och stödstruktur (RSS) i länet och besluta om hur statliga medel fördelas i länet.

Psykisk hälsa

Styrgruppen utses av socialtjänstnätverket, utbildningsnätverket och Region Stockholm. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut om länsövergripande arbete och handlingsplaner samt ta övergripande beslut om hur länsövergripande stimulansmedel ska användas.

Digital samordning i länet

Tjänstemannastyrgrupp med uppdrag att åstadkomma digitalt informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg i länet, även fast vi inte har samma IT-stöd.

Regionala samrådet för psykiatri- & beroendefrågor

Följer upp överenskommelser samt tilläggsöverenskommelser om missbruk/beroende, spel och pengar samt samverkan kring personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning inklusive tilläggsöverenskommelse gällande äldre.

Energikontoret och EKR

Det operativa arbetet som bedrivs inom samverkan för Energi-och klimatrådgivningen leds av en styrgrupp utsedd av Storsthlms styrelse. Ledamöterna består av nyckelpersoner med beslutsmandat och ansvar för genomförandet av det lokala energi-och klimatarbetet i sin hemkommun.

Återvinningscentraler

Styrgruppen verkar för samordning av kommunernas återvinningscentraler för att bidra till tillgänglig och kvalitet för kommunernas medborgare. Kommunernas representanter utses av kommundirektörsgruppen.

Visa cookie-information