2020-05-18 | Nyhet

Gymnasiebehovsrapporten 2020

Årets rapport avslöjar en uppgång för ekonomiprogrammet och minskat söktryck på yrkesutbildningar. Nytt för i år är utbud, sökande och antagning sett ur olika kommunkluster.

Christina Eklund, styrgruppsordförande

Christina Eklund, styrgruppsordförande

För sjätte året i rad ger Storsthlm ut Gymnasiebehovsrapporten, ett verktyg som följer elevernas sökmönster in i gymnasieskolan, vilka utbildningar som är mest populära och hur söktrycket ser ut på gymnasiesärskolorna.

Årets gymnasiebehovsrapport släpps under väldigt speciella förutsättningar, med tanke på pandemin och de rådande förutsättningarna för gymnasieskolan.
– Det är helt fantastiskt att se hur våra lärare på bara några timmar roddade om från fysisk undervisning till distansundervisning! säger Christina Eklund (M), ordförande i styrgruppen för gymnasieregionen samt kommunalråd i Huddinge.

Det stora trycket på gymnasieplatser ökar hittills för varje år och utmaningen att kunna möta växande elevkullar blir allt större. Antalet ungdomar i gymnasieåldern (16–18 år) kommer att öka från drygt 88 000 till över 102 000 personer mellan år 2020 och 2027. För att kunna möta det behovet behövs ungefär 15 000 nya gymnasieplatser från 2020 fram till 2027. Om de befintliga resurserna inte kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt kommer Stockholms län att behöva bygga 15 nya gymnasieskolor, vilket motsvarar en kostnad på minst 7,5 miljarder kronor.

– Rapporten visar att vi med gemensamma ansträngningar, både kommunala och fristående huvudmän, lyckas möta behoven så här långt genom smart samplanering, säger Christina Eklund (M), ordförande i styrgruppen för gymnasieregionen samt kommunalråd i Huddinge.

Ökat intresse för ekonomiprogrammet men minskning för yrkesutbildningarna

Trots att söktrycket totalt är stort, är det stora skillnader inom programmen. De högskoleförberedande program där antalet antagna elever har ökat mest sedan 2011 är ekonomiprogrammet, som har ökat med drygt 2 200 (76 procent) antagna elever från förra året. På ekonomiprogrammet är det en nästan helt jämn könsfördelning tillskillnad från samhällsvetenskapsprogrammet där det går nästan dubbelt så många flickor som pojkar. Teknikprogrammet är det enda högskoleförberedande program som har fler pojkar än flickor.

För de yrkesförberedande programmen är siffrorna inte lika positiva. Andelen elever som i första hand söker ett yrkesprogram minskade igen efter några år av mer stabila siffror. I Stockholmsregionen ligger snittet lägre än i övriga landet. Till skolorna i samverkansområdet sökte 21 700 ett högskoleförberedande program i första hand och endast 6 500 sökte till ett yrkesprogram i första hand under 2019. Störst av yrkesprogrammen var el- och energiprogrammet med 1 160 antagna elever, följt av handels- och administrationsprogrammet med 565 elever.

Inom gymnasieskolan finns numera fyra introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Det totala antalet nya elever antagna till introduktionsprogrammen har ökat från 3 100 vid skolstart 2018 till 3 200 vid samma tidpunkt 2019. Antalet nya elever på språkintroduktion fortsätter dock att minska. Yrkesintroduktionsprogrammet ökade med 138 nya elever, den största ökning av alla introduktionsprogram.

Av de totalt 20 545 behöriga förstahandssökande till högskoleförberedande program i gymnasieregionen, sökte 12 539 till en kommunal skola och 8 006 till en fristående skola.

Nytt för i år - kommunklusterperspektiv

I årets rapport presenteras utbud, sökande och antagning per kommunkluster. Förhoppningen är att detta kan hjälpa kommunerna att förbättra planeringen och dimensioneringen av gymnasieplatserna.
– Vi har kommit en bit på vägen. Behovet av platser är som sagt fortsatt stort. Nu är dialogen etablerad och vi ser att man kan jobba vidare med delarna på ett sätt som gagnar både delregionen och helheten, säger Christina Eklund.

Varför gemensam gymnasieregion?

Vår gemensamma gymnasieregion hålls ihop med hjälp av ett samverkansavtal. Inom ramen för samarbetet finns även en gemensam prislista och strukturtillägg som kommunerna har kommit överens om. Avtalet har ett tydligt elevfokus där det främsta syftet är att kunna erbjuda regionens elever ett brett utbud av gymnasieutbildningar, där elever söker och mottas på lika villkor oberoende var i regionen de bor. Avtalet ska underlätta och stimulera en verksamhet av hög kvalitet där fokus ska ligga på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Avtalet är också till för att skapa bästa möjliga förutsättningar att tillgodose utbildningsbehovet i hela regionen.

Läs rapporten i sin helhetPDF

Uppdragsbild