2020-04-01 | Nyhet

Digitalt utanförskap – ett hinder på arbetsmarknaden?

Samhället digitaliseras allt mer och kommuner och myndigheter erbjuder fler digitala tjänster. Det betyder att invånare och företag behöver vara mer digitala för att sköta sin vardag och sina myndighetskontakter. De som, av olika skäl, inte deltar i digitaliseringen riskerar att hamna i digitalt utanförskap. När allt fler välfärdstjänster digitaliseras blir digitalt utanförskap ett demokratiskt problem. Det är bakgrunden till att Storsthlm har i uppdrag att undersöka hur digitalt utanförskap kan förhindras via regional samverkan.

Trots att digitalisering ofta anses vara en bra väg framåt för samhället, kan det i många fall skapa ett utanförskap för människor som av olika anledningar inte har möjlighet att följa med i den digitala utvecklingen.

Försäkringskassan och Skatteverket är två myndigheter som under de senaste åren gjort en digital förändringsresa. Nu står Arbetsförmedlingen inför samma stora och omvälvande resa och personer som är inskrivna hos dessa myndigheter behöver numera vara väldigt digitala för att kunna använda sig av deras tjänster för att närma sig arbetsmarknaden och hitta försörjning.

Till följd av den rådande Coronapandemin som drabbar stora delar av världen just nu, stänger viktiga delar av samhället ner, människor uppmanas att arbeta hemifrån om möjligt och att stanna hemma om man har någon form av sjukdomssymptom. Regeringen har också uppmanat alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildningar att stänga och att istället hålla undervisningen på distans via olika digitala plattformar. Det här drabbar många grupper, bland annat de som befinner sig i ett socioekonomiskt utanförskap som till exempel inte har tillgång till internetuppkoppling eller andra digitala verktyg som är en förutsättning för att kunna delta digitalt oavsett om det handlar om undervisning eller andra delar av det vardagliga livet menar Catrin Ditz, expert på digitaliseringsfrågor på Storsthlm.

– Digitalisering av samhällstjänster pågår, det vet vi, vi vet också att under de senaste veckorna har det gått med raketfart. Eftersom Coronakrisen gör att vi undviker att träffas så har vårt behov av digitala lösningar ökat lavinartat. Alla deltar inte i digitaliseringen, det finns ett utanförskap av flera olika skäl och inte bara relaterat till kompetens och ålder som kanske är de mest kända aspekterna. Det här är ett uppdrag vi jobbar med på Storsthlm, och det kommer med stor sannolikhet att bli ännu mer aktuellt både under och i kölvattnet av pandemin, säger Catrin Ditz.

Under 2019 undersökte Storsthlm intresset för att kraftsamla bland länets kommuner för att minska det digitala utanförskapet för de som står utanför arbetsmarknaden. Initiativet kom från det strategiska nätverket för Arbetsmarknad och tillväxt. Under 2020 har 14 av Stockholms läns kommuner tillsammans med Länsstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen påbörjat arbetet. Samarbetet är tänkt att mynna ut i ett ESF-projekt som ska ta fram hållbara modeller och arbetssätt som medför att de som står långt ifrån arbetsmarknaden – kommer närmare.

Ett nationellt initiativ som drivs av Arbetsförmedlingen i samarbete med Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsverket, Statens servicecenter och SKR adresserar samma frågeställning. Storstadskommunerna är också inbjudna att delta.

– Storsthlm välkomnar det nationella initiativet, då det är komplexa frågor som vi kan lösa tillsammans. Vi har täta avstämningar för att synka våra nationella, regionala och lokala problem och förutsättningar då det är viktigt att våra respektive projektidéer kompletterar varandra, säger David Norman, strateg på arbetsmarknadsfrågor på Storsthlm.

Läs mer om mobiliseringen för ESF>>

Har du frågor eller funderingar kontakta David Norman, david.norman@storsthlm.se