2019-11-07 | Nyhet

Stockholmskommuner söker EU-medel när Arbetsförmedlingen reformeras

Ett femtiotal besökare från 20 kommuner, samordningsförbund och andra organisationer fyllde mobiliseringsworkshop med strukturfondspartnerskapet och ESF på Ramboll den 4 november.

Under hösten har båda strukturfonderna Europeiska Regionalfonden (Eruf) och Europeiska Socialfonden (ESF) tillsammans med beredningsgruppen för Strukturfondspartnerskapet, där bland annat Storsthlm ingår, arrangerat två workshops i syfte att mobilisera inför kommande utlysningar. Deltagarna har lyft upp och diskuterat sina projektidéer och utifrån intresse och dialog har samsyn uppstått för idéerna, vilket tros generera konkreta projekt.

Workshop för att öka övergångarna till arbete

Under mobiliseringen för ESF den 4 november låg fokus främst på PO2, "Öka övergångarna till arbete", dels för att efterfrågan är som störst för de som står utanför arbetsmarknaden men också för att det finns mest medel allokerat inom det området.

Under dagens workshop kom deltagarna på flera bra idéer

  • När Arbetsförmedlingen stänger sina lokalkontor på flera orter ökar behovet för kommunen att bibehålla kontakten med de medborgare som står utanför arbetsmarknaden – därav lyftes idéen att utveckla en kommunövergripande drop-in verksamhet för inskrivna på till exempel Sfi, Komvux, individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten. Några kommuner nappade och fortsatte i en gemensam dialog.
  • Det finns idag många varianter av matchningstjänster där nyanlända kan träffa inrikesfödda personer, i syfte att skapa sociala nätverk. Idéen som lyftes var att samordna och möjliggöra en utveckling av ett projekt som matchar ihop arbetsgivare och nyanlända arbetssökande.
  • En gemensam utmaning för de sökande projektorganisationerna är att ESF kräver en medfinansiering på cirka 50 procent. Just för civilsamhället är detta en stor utmaning då egna medel saknas. En projektidé byggde just på att civilsamhället önskade starta ett projekt mellan olika föreningar. Idén gick ut på att hyresgästföreningar ville skapa en förbättrad boendemiljö genom att erbjuda hyresgäster möjlighet att utbilda sig till fastighetsskötare. Utbildningen var tänkt att genomföras inom folkbildningen och samverkan med branschförbund. Efter presentation av idén fanns en önskan om samverkan från det offentliga – varpå dialog fortsatte mellan civilsamhället och några kommuner.

David Norman, processledare på området utbildning och arbetsmarknad och Storsthlms representant i Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp såg stor potential under dagens workshop.

– Det är av stor vikt att länets kommuner samhandlar i ansökandet för ESF-medel, för att kunna inkludera de som står längst bort från arbetsmarknaden, nu när Arbetsförmedlingen drar sig ifrån den lokala arenan, menar David.

Utlysningarna för Eruf är öppna fram till den 13 december, läs mer härlänk till annan webbplats.

ESF kommer att öppna sina utlysningar i december 2019, där båda programområdena - PO1 & PO2 är i fokus, läs mer härlänk till annan webbplats.

Enligt ESF-rådet kommer uppskattningsvis 30-50 miljoner kronor att utlysas för Programområde 1 (PO1) och upp till 160 miljoner att utlysas för Programområde 2 (PO2).

Fem saker att tänka på inför ansökan:

För att planera och genomföra ett fungerande projekt är det bra att tänka på fem saker innan man sätter igång.

  1. Formulera problemet - att kunna svara på frågan ”vad är det som ska förändras eller förbättras? Och varför ska det göras?” kan underlätta hur projektet struktureras upp.
  2. Resurser - räkna på vad projektet kan komma att kosta och vilken typ av resurser som krävs (ekonomiska medel, fysisk arbetskraft eller något annat?)
  3. Aktiviteter - vad driver kostnader och vad får deltagaren ta del av?
  4. Resultat - försök att planera så att resultatet av projektet är mätbart och tydligt kan härledas till aktiviteter.
  5. Effekter – vilken förändring kan projektet få på längre sikt?