2019-10-01 | Nyhet

Skolpolitiker träffas för att utveckla gymnasieregionens utbudsplanering

Christina Eklund och Lotta Edholm, ordförande och ledamot i styrgruppen för gymnasieregionen på Storsthlm.

Christina Eklund (M), Huddinge och Lotta Edholm (L), Stockholms stad

Det regionala arbetet med att möta de växande elevkullarna till gymnasiet fortsätter. Nyligen träffades 22 nämndordföranden från kommunerna i länet för att ta konkreta steg mot en samplanering som möter utmaningarna.

Det här var första gången som de högsta politikerna på området träffades för att diskutera gymnasieexpansionen. Genom att förbättra samarbetet mellan närliggande kommuner som har ett stort utbyte av elever, så kallade kommunkluster, kan information, lösningar och styrning hanteras på mer effektiva sätt.

– Många skolpolitiker har lång erfarenhet av själva sakfrågorna, men har inte tidigare träffats för att diskutera frågorna ur ett regionalt perspektiv. Det finns ett stort värde i att få en samlad bild över nuläget och utmaningarna framåt, så att vi kan samplanera bättre, säger Christina Eklund (M), ordförande i styrgruppen för gymnasieregionen samt kommunalråd i Huddinge.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern beräknas öka från drygt 80 000 till 102 000 personer mellan 2018 och 2027. Ökningen innebär att det kommer att krävas cirka 22 000 nya gymnasieplatser fram till 2027. Enbart kostnaderna för den förväntade elevökningen beräknas stiga med 5 till 6 miljarder. Ökningen kan även uttryckas i ett behov av 20 nya gymnasieskolor och 1 500 nya lärare.

– Det är nödvändigt att vi samverkar över kommungränserna kring dimensioneringen, så att vi inte dubbelarbetar utan är effektiva i planeringen. Stockholms stad har naturligtvis en central roll, men ska vi klara utmaningen så måste alla kommuner ta sitt proportionerliga ansvar, något annat är otänkbart, säger Lotta Edholm (L), skolborgarråd i Stockholms stad och ledamot i styrgruppen för gymnasieregionen.

Att inkludera de fristående skolorna i planeringen framåt är en viktig nyckel för att klara expansionen.

– Det måste bli lättare för friskolor att etablera sig. För det krävs både att kommunerna i länet tar sitt ansvar och att skolinspektionen slutar att ställa orimliga krav på de fristående skolorna, exempelvis genom att behöva presentera vilket elevintresse som finns flera år i förväg, säger Lotta Edholm.

Den gemensamma gymnasieregionen bygger på ett samverkansavtal som syftar till att få fler elever i länet att ta en gymnasieexamen. Med regional samverkan kan kommunerna tillsammans erbjuda ett mer heltäckande utbud än eleverna hade haft tillgång till i den egna hemkommunens gymnasieskolor.

– Redan nu kan vi se konkret nytta av samverkan när det kommer till att möta de växande elevkullarna, till exempel genom de kunskapsunderlag som har tagits fram. Särskilt viktigt blir det att samplanera kring de nationella yrkesprogrammen. Till exempel kan man tänka sig att en kommun bygger ett gymnasium, medan en annan kommun köper in sig i satsningen, säger Christina Eklund.

Under hösten kommer representanter från kommunernas utbildningsförvaltningar att bjudas in till utvecklingsmöten i kommunkluster. Där kommer det att ges möjlighet att utveckla samarbetet ytterligare för att skapa en bättre planeringsberedskap.

Faktaruta

  • Det finns 212 gymnasieskolor i Stockholms län, varav 36 gymnasiesärskolor. 76 är kommunala och 135 är fristående.
  • Cirka 80.000 elever går i gymnasiet inom gymnasieregionen.
  • 57 procent av eleverna går i en kommunal skola.
  • 43 procent av eleverna går i en fristående skola.
  • Fram till 2027 beräknas antalet unga i gymnasieåldern öka till 102.500.
  • 80 procent av eleverna i kommunala gymnasieskolor reser till en skola i den egna kommunen eller till grannkommunen.
  • Samarbetet inom gymnasieregionen baseras på ett samverkansavtal som gör det möjligt för elever att välja skola fritt i länet i ett gemensamt antagningssystem.
  • Höstterminen 2019 fanns det 1.110 olika studievägsval vid nationella program, vilket innebär att det finns ett nästan heltäckande utbud av utbildningar inom gymnasieregionen.