2019-02-21 | Nyhet

Länets vuxrektorer visar stort intresse för samarbete

2017 antog Storsthlms styrelse en genomförandeplan för hur kommunerna ska utveckla samarbetet mot en gemensam vuxenutbildningsregion. Ett av uppdragen är en gemensam metod för uppföljningen av kvaliteteten och just nu pågår en förstudie som ska kartlägga hur kommunerna arbetar med sin kvalitetsuppföljning idag. Vi har pratat med Gillingsjö & Partner som genomför förstudien.

Gillingsjö & Partner AB har fått i uppdrag att genomföra en förstudie gällande kvalitetsuppföljning inom kommunal yrkesutbildning. Efter att ha genomfört de första intervjuerna med rektorer från olika delar av länet är Roine Gillingsjö, som leder arbetet, tydlig i sina första intryck för utbildningarna:

– Rektorerna pekar på många fördelar med att öka samarbetet mellan kommunerna. Alla kommuner har till exempel samma redovisningskrav till Skolverket, vilket skulle kunna samordnas. Kommunerna har också ofta samma leverantörer som måste lägga mycket onödig administration på att redovisa till kommunerna var för sig. Där skulle samarbete kunna minska byråkratin.

2017 antog Storsthlms styrelse en genomförandeplan för hur kommunerna ska utveckla samarbetet mot en gemensam vuxenutbildningsregion. Ett av uppdragen är en gemensam metod för uppföljningen av kvaliteteten. I slutet av 2018 inleddes därför en förstudie som ska kartlägga hur kommunerna arbetar med sin kvalitetsuppföljning idag.

Roger Svanborg är verksamhetschef på Storsthlm och leder Storsthlms uppdrag med att utveckla en gemensam region för vuxenutbildning. Han ser också ett ökat samarbete som viktigt.

– Vuxenutbildningen i kommunerna är alltmer invävt i ett sammanhang där kommunerna vinner mycket på att samarbeta. Dels för att spegla sig i andra och utveckla kvaliteten i verksamheten, dels för att kunna effektivisera vissa processer som alla kommuner måste lägga resurser på.

Förstudien har nyligen inletts, men redan nu har Roine Gillingsjö gjort en del iakttagelser som kännetecknar kommunernas förutsättningar:

– Vuxenutbildningen kännetecknas av att det är många externa anordnare som på uppdrag av kommunerna genomför utbildningen. Det gör att kommunernas förmåga att vara tydliga med kvalitetskriterier och följa upp anordnarnas leverans är viktig. Samtidigt ser jag att kommunerna ofta har uttryckt olika kvalitetskriterier även om man anlitat samma leverantör för samma sorts utbildning. Där borde man kunna samordna sig bättre, menar Roine Gillingsjö.

Kartläggningen ska vara genomförd och rapporterad i juni 2019. Arbetet genomförs inom ramen för Storsthlms medverkan i projektet Kompetensarena, som syftar till att stärka samverka med näringslivet för en bättre matchning mellan vuxenutbildning och arbetsmarknadens behov. Med utgångspunkt i kartläggningen kommer nästa steg vara att arbeta fram ett förslag till gemensamt kvalitetsuppföljningssystem i länet.

– Vi räknar med att komma igång med det arbetet efter sommaren, berättar Roger Svanborg.

– Gissningsvis kommer det finnas många bra exempel att hämta från vad kommunerna redan gör idag. Därför kommer det mest handla om att föreslå vad som ska ingå och inte ingå, i det kommunerna borde följa upp på ett gemensamt sätt i länet. Metoderna finns redan, avslutar han.