2019-01-31 | Nyhet

Kraftsamling för framtidens gymnasieskola

Uppdragsbild

Storsthlms åtta identifierade huvudområden för arbetet med gymnasieexpansionen

En viktig fråga vid planerandet av framtidens gymnasieskola i en expanderande gymnasieregion är söktryck till gymnasieskolan och ungdomars skolvalslogik. Hur tänker och resonerar ungdomar när de gör sitt gymnasieval? Just nu arbetar Storsthlm med att ta fram ett brett kunskapsunderlag om bland annat pendlingsmönster mellan skolor och kommuner, programtillgänglighet samt planerad utbyggnad och kapacitetsbedömningar av befintliga lokaler.

I föregående nyhetsbrevlänk till annan webbplats skrev vi om den kraftsamling som pågår i Stockholms län för att gemensamt planera och dimensionera gymnasieutbudet i en växande gymnasieregion. Det kommer bland annat att behövas 20 000 fler gymnasieplatser till år 2027. Storsthlm arbetar med att ta fram ett brett kunskapsunderlag om länets demografiska utveckling, ekonomiska förutsättningar, pendlingsmönster mellan skolor och kommuner, kluster och delregionala förutsättningar, programtillgänglighet samt planerad utbyggnad och kapacitetsbedömningar av befintliga lokaler.

En viktig fråga vid planerandet av framtidens gymnasieskola i en expanderande gymnasieregion är söktryck till gymnasieskolan och ungdomars skolvalslogik. Hur tänker och resonerar ungdomar när de gör sitt gymnasieval? Den 17 december 2018 arrangerade Ungdomsbarometern på uppdrag av Storsthlm en workshop tillsammans med gymnasiechefer från Styrgruppen för gemensam gymnasieregionen, fristående huvudmän från Referensgrupp fristående samt representanter från Storsthlm. Temat på workshopen var gymnasievalet ur ett elevperspektiv. Ungdomsbarometern representerade elevperspektivet genom regelbundet genomförda kvalitativa och kvantitativa undersökningar på området.

Huvudfokus med workshopen var att tillsammans identifiera relevant data att använda i arbetet framåt för en klokt planerad gymnasieexpansion i Stockholms län. Vid analyser av gymnasieelevers skolval blir det nämligen tydligt att de allra flesta rör sig inom den egna kommunen och de närliggande kommunernas skolor. Kommuner kan grupperas i kluster där koncentrationen av gymnasieelever blir över 80 procent. När antalet elever ökar kommer detta resmönster och koncentration att vara viktig när nya skolor utvecklas.

Under våren och hösten planerar Storsthlm att genomföra flera tillfällen för dialog med fokus på de åtta identifierade huvudområden för planerandet av den växande gymnasieregionen. I det fortsatta arbetet med gymnasieskolans utbyggnad kommer flera kunskapsunderlag att användas för att forma en strategisk inriktning. I detta arbete involveras skolledare, skolpolitiker och andra berörda.