2018-09-28 | Nyhet

Fler elever i Stockholmsregionen börjar gymnasiet

Uppdragsbild

Antalet gymnasieelever i regionen väntas öka rejält inom de närmsta 10 åren, vilket ställer nya krav så som utökade programutbud anpassade till elevernas sökmönster och branschers efterfrågan. Flera kommuner arbetar redan med planeringen.

Fram till 2025 beräknas antalet gymnasieelever i länet öka med drygt 20 000 elever. I höst har 24 935 elever blivit antagna till gymnasieskolans nationella program, vilket är en ökning med 1 390 elever jämfört med förra året.

I år visar statistiken att de högskoleförberedande programmen lyckas möta upp antalet sökande elever, men att det redan till nästa år kommer att behövas fler platser inom kategorin.

Av de elever som går i årskurs 1 idag går 31 procent i den egna kommunens skolor, 29 procent i en annan kommuns skolor och 40 procent på en fristående gymnasieskola. Valet av skola skiljer sig stort beroende på om det gäller ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram; 51 procent av dem som går på ett yrkesprogram går på en fristående skola.

Framöver kommer programutbudet i regionen löpande behöva utökas och anpassas till elevernas sökmönster och branschernas efterfrågan. Flera kommuner arbetar redan nu med sin planering för att möta kommande elevutveckling. Det har också inletts ett gemensamt arbete via Storsthlm, lett av den politiska styrgruppen för gymnasieregionen, för att hantera utvecklingen som en helhet. Eftersom eleverna antas på lika villkor behöver programutbud och skolbyggnation hanteras i någon form av samverkan mellan kommuner, men även med fristående huvudmän.