2017-12-21 | Nyhet

Nu satsar vi på att få fler elever att se möjligheterna med yrkesprogrammen

Uppdragsbild

Foto: Ulrika Pudas

Gymnasieskolornas yrkesprogram öppnar dörrar till yrken där behovet av personal är som störst. För en fortsatt regional tillväxt behöver fler elever välja utbildning inom branscher där det råder brist på arbetskraft nu och på sikt. Samtidigt är elevernas intresse för yrkesprogrammen fortsatt lågt, något Storsthlms gymnasierapport från 2017 visar.

Antalet sökande till bygg- och anläggningsprogrammet har halverats sedan 2011 och om sökmönstret inte ökar kommer regionen att sakna cirka 3 000 personer inom byggbranschen år 2025. Detsamma gäller fordon- och transportbranschen, som kommer att sakna lika många år 2025 om antalet sökande till yrkesprogrammet inte tar fart.

I den politiska styrgruppen för gemensam gymnasieregion, som utsetts av Storsthlms styrelse, är frågan om bristen på sökande till yrkesprogrammen ett av fokusområdena. Styrgruppen har identifierat flera utvecklingsområden och beslutat att i ett första skede prioritera insatser gentemot bygg- och anläggningsprogrammet, fordon- och transportprogrammet, industritekniska programmet samt vvs- och fastighetsprogrammet.

– I den politiska styrgruppen pratar vi om hur vi kan få fler ungdomar att söka yrkesprogram för att på så sätt få fler att komma ut på arbetsmarknaden. Då kan återväxten säkras inom branscherna och skapa regional tillväxt. Vi har ett särskilt ansvar att se till att gymnasieutbudet är tillgängligt för alla som vill söka dessa program, säger Ulrika Pudas, processledare på Storsthlm, som stödjer den politiska styrgruppen.

De program som den politiska styrgruppen har prioriterat har gemensamma utmaningar i form av ett lågt antal sökande till tydliga bristyrken med god livsinkomst, och har behov av gemensamma insatser för att tillgängliggöra utbildningarna för alla elever som vill gå i skolor i regionen. Det är rör sig dessutom om utbildningar som är dyra att driva och som kräver gemensamt risktagande.

För att synliggöra bristyrkena i regionen har den politiska styrgruppen och Storsthlm planerat olika insatser.

– Nu har vi startat ett långsiktigt arbete för att synliggöra bristyrken i vår region och visa eleverna vilka möjligheter som finns med flera av yrkesprogrammen, säger Ulrika Pudas.

Flera av insatserna sker tillsammans med Arbetsförmedlingen under devisen ”vi vet var jobben finns”. Som en första insats gick Storsthlm och Arbetsförmedlingen samman med en gemensam monteryta på årets gymnasiemässa. Där fanns det möjlighet för elever att göra intressetest, prova jobbsimulator mot några yrken inom byggbranschen samt få kunskap om regionens arbetsmarknad och var de framtida jobben finns. Ebba Östlin är ordförande i den politiska styrgruppen gemensam gymnasieregion.

– Alla som har en 15-åring i sin närhet vet att det kanske inte är hur den kommande arbetsmarknaden ser ut som är det tyngst vägande skälet när man väljer gymnasieutbildning. Ska vi kunna utveckla och säkra kvaliteten i välfärden måste fler unga se möjligheterna med yrkesprogrammen.

Under 2018 planeras även andra insatser, exempelvis kommer den politiska styrgruppen bjuda in branschföreträdare och skolhuvudmän för att diskutera utvecklingen inom de fyra prioriterade yrkesprogrammen och behovet av regionala insatser. Vidare ska kunskapsunderlag om regionens arbetsmarknad tas fram till studie- och yrkesvägledare och den årliga rapporten ”Gymnasiebehovet” som vänder sig till skolhuvudmännen ska utvecklas med fokus på just dessa frågor. För närvarande för Storsthlm även en dialog med Uppsala om ett eventuellt deltagande på det yrkes-SM som arrangeras där.