2017-04-07 | Nyhet

Årets gymnasierapport visar: fortsatt lågt intresse för yrkesprogrammen

Uppdragsbild

Källa: Johnér

För tredje året kan vi nu presentera årets gymnasierapport, som även i år visar på en fortsatt trend med en liten andel sökande elever till yrkesprogrammen. I årets rapport har vi fördjupat oss kring introduktions- och yrkesprogrammen.

Detta är den tredje rapporten som vi tar fram för att ge skolhuvudmännen ett gemensamt kunskapsunderlag om elevernas sökmönster, vad som händer under gymnasietiden samt hur det går för eleverna. Årets rapport innehåller också uppdaterade siffror om behovet fram till 2025, samt fördjupningar kring introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen.

Storstockholm kommer att ha drygt 20 000 fler elever i gymnasieskolan år 2025, vilket utgör en utmaning för skolhuvudmännen som ska tillgodose elevernas önskemål och det ökade behovet av platser, framförallt på de högskoleförberedande programmen.

Samtidigt ligger andelen elever som söker yrkesprogram på en fortsatt låg nivå, detta i en region med flera tydliga bristyrken. I rapporten problematiserar vi hur vi kan få eleverna att intressera sig för dessa yrken. Vad är möjligt att göra genom samverkan mellan huvudmännen och berörda branscher?

Ytterligare en utmaning som lyfts i årets rapport är hur förutsättningar kan skapas för att ge de stora antalet nyanlända elever adekvata insatser och en möjlighet att gå klart gymnasiet.

För att läsa rapporten, se mer under "relaterad information".