2016-04-04 | Nyhet

Nya siffror visar placeringen av ensamkommande barn i Storstockholm

KSL har kartlagt var kommunerna i länet placerade ensamkommande barn 2015. Resultatet är sammanställt i en rapport. Enligt rapporten är 35 % av barnen placerade i anvisningskommunen, 45 % är placerade i en annan kommun i länet och 20 % är placerade i en kommun i ett annat län.*

Många barn placeras i en annan kommun

Att kommunerna i så hög grad placerat barn utanför den egna kommunen beror på det stora tryck som rådde under hösten 2015, då majoriteten av barnen kom. Totalt anvisade Migrationsverket 5521 barn till Stockholms län, vilket ska jämföras med att avtalet för 2015 med staten handlat om 888 barn, vilket kommunerna dimensionerat för.

Var barnen placerats beror i hög grad på dagsaktuell tillgång på platser och om barnen haft särskilda behov av någon form av vård.

De barn som placerats i boende utanför länet har framförallt placerats i en kommun i ett angränsande län, såsom Uppsala eller Enköping.

Kostnaderna stiger med stor efterfrågan

Rapporten visar också att kostnaderna för boende skiljde sig åt i hög grad, dels mellan olika boendeformer, dels mellan vad kommunerna hade för kostnader för samma form av boenden. Detta berodde på den stora bristen på platser som pressade upp priserna. Dagsaktuell tillgång har styrt kostnaderna. Vilken typ av boenden kommunerna placerat barnen på skiljer sig också åt och påverkar kostnadsbilden för varje kommun. Den högsta dygnskostnaden för en HVB-plats var 10 000 kronor, medan snittkostnaden var 2017 kronor. Den genomsnittliga kostnaden för en familjehemsplats var 1258 kronor, för ett jourhem 2102 kronor.

Kostnaderna för HVB var 47 % av de totala kostnaderna för boende.

Jourhem vanlig boendeform

Jourhem har i hög grad använts för boende under kortare eller längre tid. 59 % av barnen har vid något tillfälle vistats i ett jourhem. HVB var den näst vanligaste boendeformen, 26 % av barnen bodde i ett HVB under 2015. Familjehem var den tredje vanligaste boendeformen. Många barn bodde i andra boenden, såsom stödboende, träningslägenhet, öppenvård, släktplacering med mera.