2015-04-24 | Nyhet

Bedömning och jämförelse av kvalitet inom förskolan

En metod och ett verktyg för att bedöma och jämföra kvaliteten på förskolans pedagogiska uppdrag har utvecklats av Kommunförbundet Stockholms Län. Verktyget, som nu tas över av SKL, kommer att prövas under året för att sedan erbjudas alla kommuner.

Förskolan har ett viktigt och komplext uppdrag som behöver kvalitetsgranskas på ett annat sätt än skolan. Barnen ska inte bedömas, men verksamheten ska leda till att barn lär och utvecklas. Kvaliteten bedöms genom verksamhetens förmåga att skapa förutsättningar för barn att lära och utvecklas.

Kommunförbundet Stockholms Län, KSL har utvecklat en metod och ett verktyg för att bedöma och jämföra kvaliteten på förskolans pedagogiska uppdrag. SKL har tagit över verktyget som prövas under våren för att erbjudas kommunerna under senare delen av 2015. Kvalitetsverktyget för förskolan har tre delar:

  • Bedömning av arbetssätt – görs av förskolechefen
  • Förutsättningar för arbetssätt – kvantitativa strukturmått
  • Jämförelser av resultat – visuell presentation

Bedömningen görs utifrån fastställda kriterier på tre nivåer som speglar hur utvecklad verksamheten är. Dessa beskriver det arbetssätt förskolan arbetar efter; hur medarbetarna handlar och reflekterar om verksamheten. Kriterierna baseras på förskolans läroplan och allmänna råd och är inspirerade av den forskning som professor Sonia Sheridan genomfört.

För närvarande finns tre områden där förskolechefen bedömer varje avdelning. Dessa kan utvecklas/ersättas om fokus behöver förändras. Då behöver nya kriterier utvecklas. De tre mätområden som finns idag är:

  • Matematikutvecklande arbetssätt,
  • Språk och kommunikation samt
  • Systematiskt kvalitetsarbete.

Till denna bedömning viktas strukturkvalitet, till exempel antal barn i olika åldrar per barngrupp och antal förskollärare och annan personal per barn.

Resultaten av bedömningen kan visas på fyra nivåer: arbetslagets resultat, förskolans resultat, huvudmannens resultat samt regional nivå. Bedömningarna ska ligga till grund för det systematiska kvalitetsarbetet genom reflektion och dialog på såväl förskolenivå som inom och mellan huvudmän.

Verktyget har prövats av Upplands-Bro, Lidingö, Haninge och Huddinge, som i pilotomgången deltog med fem förskolor vardera. Samma kommuner kommer under våren 2015 att pröva den digitaliserade versionen. Planen är att verktyget ska finnas tillgängligt för kommuner under 2015.

För mer information kontakta:

Elisabeth Åsén Nordström
08-615 94 29
elisabeth.asen-nordstrom@ksl.se
Processledare, Kommunförbundet Stockholms Län, KSL

Bodil Båvner
08-452 77 68
bodil.bavner@skl.se
Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL

Hanna Sällemark
08-452 79 29
hanna.sallemark@skl.se
Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL