Gymnasieskolan

Genom den gemensamma gymnasieregionen vill vi erbjuda Stockholmsregionens elever utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Nätverk & forum

Arbetet med den gemensamma gymnasieregionen bedrivs i olika typer av forum och konstellationer. Den politiska styrgruppen är det beslutande organet och andra grupperingar jobbar främst med att utveckla samverkansformen och utbyta erfarenheter.
Politisk styrgrupp för gymnasieregionen

Storsthlm leder sedan många år gymnasieregionsarbetet och ansvarar också för den gemensamma gymnasieantagningen i Stockholms län som samordnar genomförandet av antagningsprocessen till gymnasieskolan.

Strategiskt nätverk för utbildning

Nätverket stärker regional samverkan inom utbildningsområdet och förankrar beslutade uppdrag. Här möts länets utbildningsdirektörer för att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter.

Tjänstemannastyrgrupp Gymnasieantagningen

Gruppen fungerar stöttande och rådgivande i frågor som rör gymnasieantagningen. Uppdraget finns reglerat i avtalet mellan kommunerna och antagningen. Gruppen utses av förvaltningscheferna i det strategiska nätverket utbildning.

Referensgrupp fristående huvudmän

De fristående gymnasieskolorna är en viktig och stor del av gymnasieregionens utbud. För att samverka med dessa finns en referensgrupp bestående av representanter från de fristående gymnasieskolorna.

Två flickor tittar på varandra under ett samtal utomhus, den ena skrattar.

Elevenkäter årskurs 2

För att elever och deras vårdnadshavare ska kunna göra ett väl underbyggt gymnasieval är kunskap och information en förutsättning. 

Elever i årskurs två på gymnasiet svarar på en enkät kring trivsel, trygghet och lärande på programnivå. Enkäten utgår från läroplanens målområden och mäter elevernas upplevelse av sin utbildning. Denna sammanställning kan blivande gymnasieelever ta del av inför sitt val av utbildning och skola. Kvalitetskriterierna är också ett stöd för kommunerna i vägledningen till elever som gör sitt gymnasieval.

Ta del av enkätsvaren på Gymnasieantagningens webbplats

Visa cookie-information