Kompetensförsörjning

Den kraftiga befolkningstillväxten kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det råder brist både på arbetskraft och vissa kompetenser. Förmågan att utbilda och attrahera personal till skola, socialtjänst, vård och omsorg samt samhällsbyggnad blir kritiskt för att klara kommunala kärnuppdrag.

Fler människor behöver få upp ögonen för kommunerna som arbetsgivare. Ett bredare samarbete med lärosätenas utbildningsprogram och gemensamma insatser för kompetensutveckling och vidareutbildning blir viktiga.

Aktiviteter 2019

  • Leda samverkan mellan kommuner och lärosäten gällande kompetensförsörjning och utveckling för förskollärare/lärare genom Regionalt utvecklingsnätverk (RUN).
  • Samordna kommunerna och samverka med lärosätena gällande det reviderade samverkansavtalet ”Lärarutbildning i samverkan”.
  • Utveckla samverkan mellan kommuner och lärosäten för yrken inom socialtjänst, vård och omsorg och samhällsbyggnad på motsvarande sätt som man tidigare har arbetat med lärarutbildningen, i syfte att attrahera till yrkena, rekrytera nyutexaminerade samt utveckla och behålla medarbetare.
  • Utforska hur digitaliseringen kan bidra till kommunernas framtida kompetensförsörjning.
  • Stödja utvecklingsarbetet med de regionala programråden för yrkesprogram där utbildningsanordnare och branschföreträdare möts.
  • Medverka i beredningsgruppen för strukturfondspartnerskapet för att ta fram förslag till inriktning för strukturfonderna för kommande programperiod 2021-2027.
  • Delta i beredningsgruppens mobiliseringsarbete inför utlysningar 2019–2020.
  • Följa utvecklingen av Arbetsförmedlingens förändringar av organisation och uppdrag och dess eventuella konsekvenser för pågående och kommande insatser för arbetslösa.

Fler aktiviteter för att främja kompetensförsörjningen återfinns under respektive fokusområde.