2021-04-20

”Tillsammans sätter vi fokus på arbetsmarknadens behov”

Uppdragsbild

Foto: Namn

Storsthlms strategiska nätverk för Arbetsmarknad och tillväxt den 17 mars var Peter Agerhäll och Jesper Theander från Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) inbjudna. Fokus för nätverksmötet var främst att synliggöra samverkan för att minska kommunernas arbetslöshet och för att lyssna regeringens syn på DUA då 17 av länets 26 kommuner har DUA-överenskommelser.

På uppdrag av regeringen verkar DUA för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet bland unga och nyanlända får större genomslag på lokal nivå. DUA jobbar för att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Ett exempel på detta är arbetssättet Lokala jobbspår.

Lokala jobbspår är sedan 2018 ett arbetssätt som används av Arbetsförmedlingen och kommuner över hela landet för att tillgodose arbetsgivares kompetensbehov. Ett lokalt jobbspår består av en definierad kedja av insatser som utgår från en specifik arbetsgivares rekryteringsbehov. Insatserna tas fram i samarbete med arbetsgivaren och vänder sig till individer som behöver rustas för att kunna bli anställda. Arbetsgivaren är delaktig i urvalet av personer innan jobbspåret startar. DUA beskriver den här processen med begreppet ”matcha först och rusta sen”.

Haninge kommun är en av alla kommuner som arbetar med Lokala jobbspår.

- Inom alla jobbspår har personer med svag konkurrensen fått möjlighet att förvärva en kompetens som resulterat i att den sökande har klivit in i full produktion när jobbspåret är klart. I det här arbetet har vi också fångat upp arbetsgivare som är på väg att etablera sig i vår kommun och har ett rekryteringsbehov vilket vi hoppas kan bidra till att vi dessutom är en attraktiv kommun för etablering, avslutar Anette Berggren.

Överenskommelser skapar förståelse

Peter Agerhäll från DUA framhåller att det är just samverkan och samsyn mellan arbetsförmedlingen och kommunen som är nyckeln. När samverkan fungerar så underlättar det även för arbetsgivarna som då inte behöver ha kontakt med så många aktörer för att hitta rätt arbetskraft.

- Det är viktigt att kommun och Arbetsförmedling har en gemensam bild av hur företagens och offentliga arbetsgivares behov av kompetens ser ut nu och framåt, för att kunna använda de insatser som respektive organisation förfogar över på bästa sätt. Det är också viktigt att de har en gemensam bild av hur sammansättningen av tillgänglig arbetskraft ser ut och vilka insatser som krävs för att rusta dem om det behövs, säger Peter Agerhäll.

DUA jobbar för att få överenskommelser på plats mellan kommun och arbetsförmedlingen för att fördjupa samverkansprocessen och göra den mer omfattande och strukturerad, vilket leder till att fler individer får insatser.

- En överenskommelse bidrar till en gemensam förståelse mellan organisationerna, och de förutsättningar man har i respektive organisation. När parterna jobbar fram de här överenskommelserna blir det väldigt bra diskussioner, att tillsammans resonera sig fram till vad man kan göra och skapa sig en gemensam bild av hur individernas och kompetensförsörjningens behov ser ut är värdefullt, säger Peter Agerhäll.

Anette Berggren instämmer i att det är samverkan som är vägen framåt och att överenskommelsen möjliggör att fler medborgare kommer ut i hållbart arbete.

- DUA är en dörröppnare för kommunerna att teckna en överenskommelse för samverkan med arbetsförmedlingen. Tillsammans sätter vi fokus på arbetsmarknadens behov i dialog med arbetsgivarna som ofta resulterar i skräddarsydda utbildningspaket, berättar Anette Berggren, enhetschef på arbetsmarknadsenheten i Haninge.