2021-04-20

Sammanfattning från styrelsen 15 april

Styrelsen beslutade att yttra sig över tre remisser; en från Miljödepartementet om differentiering av strandskydd, en från Vattenmyndigheterna om samråd kring miljökvalitetsnormer och en från Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd om en regional cykelplan.

Bland övriga ärenden fanns bland annat verksamhetsplan år 2021 för Energi- och klimatrådgivningen och en rapportering om vilka kommuner som antagit överenskommelsen om uppdrag och samverkan på länets ungdomsmottagningar.

Styrelsen fick också återrapportering från 2020 och utfall för 2021 gällande de statliga stimulansmedlen för insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention och god och nära vård.

I övrigt gavs kort information, dels om yrkesresan som är ett nationellt utbildningsprogram för socialtjänsten, dels om det arbete som Storsthlms åtta strategiska nätverk genomfört under 2020. Se filmen som presenterar nätverkens arbete.länk till annan webbplats

Slutligen fick styrelsen information om Mötesplats Stockholmsregionen 2021, som är uppdelad på två digitala konferenser, den 29 april och 28 oktober. Länk och anmälan till programmet.länk till annan webbplats

Yttrande över betänkande om tillgängliga stränder

I Miljödepartementets utredning Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78) finns förslag om att differentiera tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna för att ta hänsyn till variationer i landet. Innebörden är att landsbygdsområden i norra landet kommer att få enklare att ge dispens, samtidigt som exploaterade områden i landets södra delar även fortsättningsvis kommer att behandla strandskyddsdispenser restriktivt.

Storsthlm är inte remissinstans men ville ändå lämna synpunkter utifrån Storsthlms roll som samverkansorganisation för Stockholms läns kommuner.

I yttrandet betonar Storsthlm att det finns skäl att ge kommuner i Stockholmsregionen en ökad bestämmanderätt kring vattennära områden. Stora delar av länet är visserligen högt exploaterade, men det finns samtidigt områden som kan bedömas vara lämpliga för ytterligare exploatering. Lokal kännedom om naturförhållanden och rekreationsvärden utgör en stark grund för hantering av framtida strandskyddsdispenser. Därtill finns det stora områden av glesbygdskaraktär i Stockholms län, vilket bör omfattas av de lättnader som utredningen föreslår. Skärgården utgör ett särskilt viktigt område där det krävs en större flexibilitet och ökade möjligheter att gynna lokal utveckling, turism och fortsatt näringslivsutveckling.

Storsthlm bedömer att det är utgångspunkten för utredningen som är problematisk – att differentiera strandskyddet – då det innebär att kommuner, invånare och företag i storstadsområden ges orättvisa villkor i förhållande till kommuner, invånare och företag i glesbygdsområden.

Yttrande över samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt, önskar inför vattenarbetet 2021–2027, få synpunkter på förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka. Samrådet genomförs parallellt med Havs- och vattenmyndighetens samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön.

Storsthlm vill i yttrandet sätta särskilt fokus på de kommunala reningsverkens utmaningar med att klara de ofta orimligt höga krav som nuvarande lagstiftning ställer. Det finns en risk för att kommuner inte kommer att få tillstånd att bygga ut reningsverk för att möta befolkningsökningen genom att behöva säga nej till hushåll, företag och andra verksamheter som behöver nyanslutas eller utöka kapaciteten. Storsthlm menar att staten behöver agera för att påverka EU i frågan, men också ge tydligare riktlinjer till myndigheter hur samhällsviktiga verksamheter ska ges rimliga förutsättningar relativt kraven.

Vidare hänvisas i yttrandet till en rapport från länets VAS-samverkan (Rådet för vatten- och avloppssamverkan) i maj, där vattendirektivets konsekvenser utretts detaljerat.

Yttrande över regional cykelplan för Stockholms län

Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har i samverkan med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket tagit fram ett förslag till reviderad regional cykelplan för Stockholms län. Utgångspunkt för planen är att öka cyklingen i länet, vilket är ett av målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).

Tillväxt- och regionplanenämnden har även tagit fram en vägledning för genomförandet av cykelplanen. Planen pekar ut ett regionalt cykelvägnät med prioriterade cykelstråk som binder ihop målpunkter i länet, och som ska hålla genomgående hög standard.

Målet i planen är att cyklingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030.

I yttrandet menar Storsthlm att det är nödvändigt med regional- och mellankommunal samverkan för utveckling av cykelvägnätverket i länet. Förbättrad orienteringsbarhet via bättre skyltning, förtydligande av Trafikverkets delar i cykelnätverket och avsaknaden av finansieringslösningar för att klara målet om 20% cykelresor till år 2030, är några av synpunkterna som Storsthlm framhåller.

Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen år 2021

Styrelsen godkände verksamhetsplanen för Energi- och klimatrådgivningen 2021.

Verksamhetsplan och budget är baserat på de belopp som kommunerna maximalt kan söka, och att alla kommuner har för avsikt att söka sin del. Budgeten är fördelad enligt samma principer som tidigare vad gäller finansiering av det gemensamma arbetet, det vill säga 23% går till samarbetet, resterande till de enskilda kommunerna. Undantaget är Stockholms stad som bidrar med 16% av sitt bidrag, eftersom de når maxtaket för det bidragsbelopp som går att erhålla (2 mkr).

Senaste årens trend, med stor efterfrågan på information kring Sol-el och ladd-stolpar, bedöms fortsätta.

Nuvarande överenskommelse om samverkan kring Energi- och klimatrådgivning gäller året ut. Förslag till ny överenskommelse kommer att presenteras på styrelsens sammanträde den 10 juni.

Överenskommelse om uppdrag och samverkan på länets ungdomsmottagningar

I juni 2020 rekommenderade Storsthlms styrelse länets kommuner att anta en länsövergripande överenskommelse om uppdrag och samverkan på länets ungdomsmottagningar.

Den 1 mars kunde överenskommelsen börja gälla. Alla kommuner utom Norrtälje Tiohundra som har egna avtal med Region Stockholm, har antagit överenskommelsen. Nykvarn och Salem köper tjänsten av Södertälje.

Genom överenskommelsen är parterna överens om att ungdomsmottagningarna i Stockholm arbetar för ett samhälle där ungas psykosociala, sexuella och reproduktiva hälsa är god och där ungdomars rättigheter tillvaratas och respekteras.

Statliga stimulansmedel för överenskommelser inom välfärdsområdet

Styrelsen fick information om statliga stimulansmedel för överenskommelserna Insatser för psykisk hälsa och suicidprevention och God och nära vård. Informationen handlade om återrapportering av 2020 års medel och utfall för 2021 års medel.

Överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) omfattar stimulansmedel för länsgemensamma insatser mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. För Stockholms län innebär det en pott på cirka 110 miljoner kr.

Överenskommelse för God och nära vård 2021 mellan rRegeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) innebär bland annat 147 miljoner kronor till kommunerna för lokalt och regionalt utvecklingsarbete och kompetensförsörjning inom nära vård. Socialcheferna i länet har informerats om detta och utsedd styrgrupp har fattat beslut om förslag till fördelning.

Här kan du läsa protokollet och handlingarna i sin helhet.länk till annan webbplats