2021-03-16

Sammanfattning från styrelsen den 11 mars

Den 11 mars godkände styrelsen årsredovisningen för 2020. Styrelsen fattade beslut om att rekommendera kommunerna att anta en överenskommelse som reviderats; Samverkan inom patientnämndsverksamhet. Styrelsen beslutade också att yttra sig över en remiss om näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen och en remiss om länsplan för regional transportinfrastruktur.

Övriga ärenden handlade om Energi- och klimatrådgivningens verksamhetsrapport för år 2020 och lägesrapport avseende samverkan av återvinningscentraler i länet. Inom välfärdsområdet informerades om ett förslag till övergripande huvudöverenskommelse mellan Storsthlm och Region Stockholm samt om en förstudie avseende omställningen mot samverkan vid god och nära vård.

Årsredovisning 2020 för Storsthlm

Styrelsen godkände årsredovisningen. Sammanfattningsvis har pandemin till stor del påverkat måluppfyllelsen för Storsthlm. Flera uppdrag och aktiviteter har skjutits upp, medan andra uppdrag har tillkommit eller prioriterats om. Verksamhetsresultatet är + 690 000 kronor före bokslutsdispositioner och skatt.

Den avgiftsfinansierade verksamheten har ett överskott på 5,6 miljoner kronor och Gymnasieantagningen och antagningssystemet Indra har ett underskott på -4,9 miljoner kronor. Underskottet på Gymnasieantagningen ska enligt avtal faktureras separat, dock kommer överskottet används för att täcka kostnaderna inom Gymnasieantagningen och Indra.

Rekommendation om reviderad överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet

Länets kommuner har sedan lång tid tillbaka en överenskommelse med Region Stockholms patientnämnd om samverkan inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen innebär att ansvaret att bedriva patientnämnd har övergått från kommunerna till Regionen. Den gamla överenskommelsen började gälla 2003.

Den reviderade överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden och uppdatering av laghänvisningar. Överenskommelsen har kompletterats med en beskrivning av att Storsthlms roll är att företräda kommunerna på en länsövergripande nivå avseende uppföljning och utvärdering.

Beräkningsmodellen den reviderade överenskommelsen har gjorts om så att ersättningen fördelas mellan kommunerna beräknat på hela kommunens befolkning och inte som tidigare baserat på befolkning över 65 år.

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta den reviderade överenskommelsen.

Yttrande över näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Region Stockholm har skickat en remiss för synpunkter avseende näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.

Strategin har sin utgångspunkt i globala trender, Stockholmsregionens styrkor och utmaningar och omfattande analyser. Strategin tar upp vad som behöver prioriteras för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt i Stockholmsregionen. Förslaget till näringslivs- och tillväxtstrategi är ett vägledande dokument som ska underlätta dialog och samsyn mellan regionens utvecklingsaktörer.

Storsthlm har lämnat synpunkter avseende ett urval av förslagen i remissen som bedöms relevanta utifrån Storsthlms roll som samverkansorganisation för Stockholms läns kommuner. Sammanfattningsvis anser Storsthlm att det är en styrka att kommunerna själva har kännedom om det lokala näringslivet och kan agera efter de enskilda företagens behov. Storsthlm ställer sig bakom att det är angeläget att stärka attraktionen för yrkesutbildning. Vidare anser Storsthlm att det bör tydliggöras var olika frågor inom strategisk kompetensförsörjning hanteras inom Region Stockholm.

Yttrande över reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037

Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län. Arbetet med att ta fram och fastställa en strategisk inriktning utifrån inkomna synpunkter pågår.

Storsthlm har lämnat flera synpunkter, bland annat om betydelsen av att öka det ekonomiska utrymmet för infrastrukturinvesteringar, vilket är en gemensam utmaning för många parter i Stockholms län. Storsthlm anser också att redan beslutade och överenskomna satsningar behöver prioriteras och genomföras och att tvärförbindelser som binder samman länets olika delar och bytespunkter för kollektivtrafiken behöver prioriteras. En annan synpunkt är att standarden behöver höjas för vägnätet i hela länet och att det behövs stärkta förutsättningar för flygtrafiken med anslutande transporter.

Verksamhetsrapport 2020 för Energi- och klimatrådgivningen

Styrelsen godkände verksamhetsrapporten för 2020. Liksom många andra verksamheter har Energi-och klimatrådgivningen påverkats av Coronasituationen. Mycket av det som vanligtvis sker i fysiskt: möten, workshoppar, seminarier och utställningar, har skett digitalt. Flera projekt har dock fått ändras och måluppfyllelsen har påverkats.

Rådgivningen har haft stor efterfrågan på information kring solel och laddstolpar. Webbplatsen och telefonrådgivningen är fortsatt de viktigaste kanalerna för kontakter.

Verksamheten visar ett överskott på 119 000 kr, i huvudsak men anledning av personalförändringar och lägre personalkostnader. Frigjorda resurser har styrts över till ytterligare gemensamma projekt, vilket är en önskvärd strävan med EKR-samarbetet i länet.

Lägesrapport kring återvinningscentraler

Styrelsen fick information om arbetet med att tillgängliggöra återvinningscentralerna (ÅVC) för medborgarna oavsett kommuntillhörighet.

Arbetet leds av en styrgrupp med de kommunala bolagens VD:ar. Under 2020 beslutade styrgruppen att i ett första steg ta fram förslag på ett kvittningssystem mellan kommunerna när medborgare använder andra återvinningscentraler än den egna kommunens. En utredning har inletts för att fastställa vilka kostnader ett kvittningssbelopp bör beräknas från.

Frågan om fri rörlighet mellan ÅVCer bedöms vara mera. Idag finns ÅVC som är helt öppna och ÅVC som har bommar där besöken regleras hårt. För att ta steg mot ökad fri rörlighet behöver systemen harmoniseras. Bedömningen är att detta ska ske stegvist och långsiktigt.

Tidplanen är att ovan nämnda utredning ska genomföras under första halvåret 2021 och att ett förslag till överenskommelse om samverkan kring ÅVC ska presenteras för kommunerna under hösten 2021.

Huvudöverenskommelse mellan Storsthlm och Region Stockholm

Styrelsen fick information om att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till övergripande huvudöverenskommelse (HÖK). Målet är att skapa bättre förutsättningar i samarbetet mellan parterna och reglera principer och former för samverkan. Förslaget ska skickas på beredning till kommunernas tjänstemän i maj och målet är att HÖK ska vara antagen innan sommaren 2022. I höst behandlas ärendet i VIS (Vård i samverkan) och därefter i styrelsen. Kommunikationen kring överenskommelser ska öka via Storsthlms webb.

Förstudie om samverkan vid god och nära vård

En förstudie genomförs under våren i syfte att ge ett kunskapsunderlag för kommunerna i länet och en länsövergripande analys av läget i kommunerna samt behov av utvecklingsinsatser i den fortsatta omställningen mot mer individcentrerad, samordnad och effektiv nära vård. Förstudien ska ge svar på behovet av fortsatt utveckling och omställning i kommunerna i samverkan med Region Stockholm. Regionen har antagit en primärvårdsstrategi med tydlig inriktning för sitt arbete som de söker samarbete med kommunerna kring. Förstudien kommer presenteras för styrelsen i höst.

Här kan du ta del av alla handlingar och protokollet länk till annan webbplats