2021-03-16

Kommunernas digitaliseringsutmaningar – "tillsammans kan vi utgöra en kraft för förändring"

Den 10 mars bjöd Storsthlm in till ett webbinarium om kommunal molntjänstanvändning för att ge kommunerna i regionen ett tillfälle att utbyte erfarenheter, lösningar och funderingar. Hela 24 av länets 26 kommuner deltog i mötet och utöver dem anslöt även sex utomregionala kommuner, ett kommunalt bolag, ett brandsvarsförbund, en statlig myndighet samt SKR.

Sedan införandet av GDPR och Schrems-målet i EU-domstolen har offentlig sektor varit tvungna att begränsa användningen av amerikanska IT-tjänster samtidigt som resten av samhället blivit alltmer digitalt. I och med pandemin har kraven och förväntningarna från invånare såväl som medarbetare stegrat medan kommuner och regioner tvingats begränsa, eller till och med stoppa, utvecklingen på grund av juridiken. Problemet är inte begränsat till molntjänster utan det rör sig om tredjelandsöverföringar av sekretessbelagd information (OSL) och framför allt personuppgifter (GDPR). Knäckfrågan ligger i glappet mellan den amerikanska personlagstiftningen som de amerikanska IT-jättarna lyder under och EU:s lagstiftning.

Lotta Nordström från Sveriges kommuner och regioner inledde webbinariet med en dragning om IT-driftsutredningen.

– Det finns skrivningar i delbetänkandet där man pekar ut att ansvaret hamnar på den som äger informationen – det, förutom förslaget till ändring i OSL, är kärnan i utredningen. Utmaningen blir fortsatt att hitta tillräckligt tydliga processer som stödjer beslut vid behov av utkontraktering. KLASSAv4 kommer att kunna ge stöd där. Vad gäller tredjelandsöverföring behöver de europeiska länderna fortsätta driva på dialogen och vi är inte framme än, sa Lotta Nordström.

Samverkan är nyckeln

Just vägen framåt och hur man kan samverka över kommungränserna blev återkommande teman under träffen. Pär Norberg, sektionschef för arkitektur & innovation i Huddinge kommun, poängterade att molntjänster är något kommunerna redan använder sig av och att det är en förutsättning för att kommunerna ska kunna digitalisera, effektivisera och maximera innovation i den takt de vill, men att det oklara rättsliga läge vi befinner oss i när det kommer till överföring av uppgifter till tredje land är ett stort problem.

– Det påverkar vår möjlighet till användning av tjänster från bolag från en majoritet av länder utanför EU, som stora amerikanska leverantörer som Microsoft och Google, för vissa ändamål. Det gör att utbudet av tjänster minskar och risken blir att verksamhetens behov inte kan tillgodoses. Kortsiktigt blir vägen framåt att hitta leverantörer inom EU för att täcka behoven, alternativt att utveckla själv. Långsiktigt måste antingen lagar ändras, begrepp tolkas om eller nya bolagsformer uppstå om vi vill kunna använda digitaliseringens möjligheter fullt ut, sa Pär Norberg.

Den stora utmaningen för kommunerna är att det inte finns någon övergripande nationell strategi och flera deltagare framhöll att samverkan mellan kommunerna är vägen framåt.

– Tillsammans är nyckeln här! En gemensam tolkning av juridiken att hålla sig i när den egna organisationen ska ta ställning till användningen av tjänsterna är inte bara hjälpsamt för organisationen utan kostnadseffektivt för offentlig sektor, sa Ulrika Nordqvist på Sundbybergs stad.

Mathias Segerlund, IT-arkitekt i Örebro kommun underströk hur det juridiska läget påverkar arbetet i kommunerna.

– Vi vågar inte fatta beslut i kommunerna vilket resulterar i skugg-IT. Vi halvvägs in i molnet och ingen vet vart vi ska. I och med pandemin måste vi gasa men lagstiftningen gör samtidigt att vi måste bromsa, sa Mathias.

Stefan Carlson från Stockholms stad pekade ut vikten av centrala utredningar och beslut. Som exempel använde han användningen av smartphones som kräver att användaren registrerar ett konto med sin e-postadress.

– E-postadresser är också personuppgifter som i dessa fall lagras utanför EU, det blir en gråzon. Ska vi sluta använda Apple och Android? Alla kommuner och regioner ska inte själva behöva utreda de här frågorna, det måste göras centralt.

Tydligt under träffen var att alla i offentlig sektor tampas mer eller mindre med samma problem och utmaningar och att samverkan är vägen framåt.

– Vi är många som sitter i samma båt, med samma frustration som tillsammans kan utgöra en kraft för förändring i rätt riktning. Vi behöver det för att kunna klara välfärdens framtida utmaningar, sa Pär Norberg.

– Att bara som i dagens träff dela med sig av erfarenheter, få ansikten och namn på personer som jobbar med samma utmaningar i olika kommuner, kommer att skapa informella nätverk som många kommer att ha nytta av, avslutade Pär.

Catrin Ditz

Tel: 08-615 94 46