2020-12-14

Utredningen om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner med Clas Olsson

Porträttbild Clas Olsson

Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket. Foto: Melker Dahlstrand

I november besökte Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, vårt strategiska nätverk för kommunal ekonomi för att diskutera utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” med länets ekonomichefer och ekonomidirektörer.

I september utsåg regeringen Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, till särskild utredare för att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning (kommunallagen) är en bra grund för effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Syftet med utredningen är att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Utredningen ska vara klar i september 2021.

På vårt senaste strategiska nätverk för kommunal ekonomi deltog han för att ha en första dialog med länets ekonomichefer och ekonomidirektörer.

– En viktig del i vårt arbete är att lyssna på alla de intressenter i de frågor som vi ska jobba med, och vi befinner oss just nu i den fasen i utredningsarbetet att det är väldigt mycket lyssnande och insamlande av bakgrundsfakta. Vi har ännu inte kommit till några förslag, syftet för min del att vara här är att höra med er vad ni ser för utmaningar och problem med det nuvarande regelverket, vilka förväntningar ni har på utredningen och vilka reflektioner ni gör kring direktiven, sade Clas Olsson inledningsvis.

Clas berättade om bakgrunden till utredningen som nu görs och att det dels handlar om inspel från kommuner och regioner om sådant som upplevs vara problem med de nuvarande reglerna. Det handlar också om en insikt att vi står inför stora utmaningar i sektorn, framförallt när det gäller de demografiska utmaningarna framöver och om växande förväntningar och önskemål från medborgare om den kommunala servicen.

Utredningen ska nu föreslå de förändringar som behövs för att regeringens styrning av kommuner och regioner i ekonomiskt hänseende ska ge förutsättningar för att man sedan på lokal nivå kan transformera det till en bra ekonomistyrning internt.

– Det handlar förstås inte om att reglera den ekonomiska styrningen på lokal nivå i detalj, men att ändå skapa ett regelverk som är tillräckligt tydligt och flexibelt för att resultatet ska bli bra, sade Clas.

Kommunerna i Stockholms län är som största län i Sverige en viktig dialogpart i utredningen. Under mötet kom deltagarna med inspel och diskuterade olika delar som utredningen ska se över.

– Det här är en mycket intressant utredning som i hög grad kan komma att påverka kommunernas förutsättningar för ekonomistyrningen framöver. Framförallt genom att översynen av regelverken kring god ekonomisk hushållning, balanskravet och resultatutjämningsreserver kan, rätt utformad, ge bättre planeringsförutsättningar för verksamheten. I det strategiska nätverket för kommunal ekonomi finns det en mycket stor samlad kunskap och erfarenhet kring dessa frågor och vi ser fram mot en nära dialog och fortsatt samtal med utredningen under arbetets gång, säger Nina Hammargren, processledare på Storsthlm och nätverksledare för strategiskt nätverk kommunalekonomi.