2020-12-14

Sammanfattning från styrelsemötet den 10 december

Den 10 december fattade styrelsen beslut gällande en överenskommelse om tandvård och om att starta en ny sfx-utbildning. Styrelsen beslutade också att yttra sig över en utredning som handlar om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola.

Övriga frågor gällde ett tillägg i gymnasieprislistan för 2021 och lägesrapporter, en rörande den regionala samverkans- och stödstrukturen i Stockholms län och en om gymnasieexpansionen.

Revidering av en överenskommelse rörande uppsökande verksamhet och tandvård

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har sedan år 2012 en överenskommelse om samverkan vid uppsökande och nödvändig tandvård. Överenskommelsen förtydligar gemensamt och enskilt ansvar för att de personer som har rätt till en munhälsobedömning får erbjudande om detta samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård. En revidering av överenskommelsen har gjorts där vissa delar har omarbetats, uppdaterats och förtydligats, men revideringen har inte lett till någon betydande förändring av överenskommelsen.

Ansökan om att starta ny komvuxutbildning

Tyresö kommun har ansökt om att få starta en ny sfx-utbildning, sfx vård. Utbildningen ska i likhet med andra sfx-utbildningar samla elever med gemensam yrkesbakgrund från sitt tidigare land, för språkstudier inom sfi, grundläggande Svenska som andraspråk och gymnasial Svenska som andraspråk. Utbildningen ska också ge viss introduktion till yrket i Sverige. Utbildningens längd är individuell, 6-18 månader. Utbildningen vänder sig till nyanlända med yrkesbakgrund inom vårdyrken som inte antas ha yrkeskunskaper som motsvarar Socialstyrelsens krav på till exempel sjuksköterska. Styrelsen tyckte att Tyresös initiativ var bra och beviljade ansökan.

Storsthlm yttrar sig över utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola

Regeringens särskilde utredare har i betänkandet SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning föreslagit en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Utredningen lämnar också förslag om Komvux verksamhet. Förslagen innebär en ökad statlig styrning, minskade valmöjligheter av gymnasieutbildning för elever, samt förändringar för fristående huvudmäns verksamhet.

Storsthlm är inte remissinstans men styrelsen beslutade ändå att lämna ett yttrande då det har inverkan på den gemensamma gymnasieregionen och vuxenutbildningen i länet. I yttrandet avstyrker Storsthlm förslagen som innebär en ökad statlig styrning och inskränkningar av elevernas valfrihet och kommunernas självstyre. I utredningens första steg finns förslag som tillstyrks då de till stor del motsvarar det arbete som redan görs inom Storstockholms gemensamma gymnasieregion. Men där finns några delar som kommenteras – det avser införande av ett kompensatoriskt schablonbelopp, Skolinspektionens grunder vid tillståndsprövning, samt otydligheten i förslagen om minskad segregation.

Prislista för mindre undervisningsgrupper på gymnasiet

Styrelsen gav Storsthlms kansli i uppdrag att i samråd med utbildningsnätverket utreda frågan om prislista för mindre undervisningsgrupper.

Bakgrunden är att elever som antas i ett nationellt program med studievariant ”mindre undervisningsgrupp”, åtföljs av ett enhetligt pristillägg utöver den ordinarie programpengen. Behörig till denna studievägsvariant är elever som faller under de kriterier som tydliggjordes i samband med att enhetligt belopp infördes till 2020.

Under hösten 2020 har flera kommuner uppfattat att det pågår en utveckling där fler skolor erbjuder och startar mindre undervisningsgrupper. Frågor har därför väckts kring rättssäkerheten, dvs hur väl kriterierna följs när eleverna kvalificeras som behöriga. Därutöver ses brister i dialogen med hemkommunen kring bedömningen av elevens behov och behörighet. Styrelsen ansåg därför att frågan behöver utredas och gav Storsthlms kansli i uppdrag att samråda med utbildningsnätverket i frågan.

Rapport från utvecklingsarbetet för den Regionala samverkans- och stödstrukturen i Stockholms län 2020–2021

I Sverige finns det 24 regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) som representerar de 21 länen i landet, där RSS Stockholms län utgör en av dessa. De är utformade efter respektive läns förutsättningar och behov och samverkar i frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård mellan kommuner, samt mellan kommuner och regioner.

Syftet med RSS och aktörerna som är verksamma, är att utgöra ett stöd för socialtjänstens chefer och medarbetare i arbetet med att ge goda insatser och god vård och att bidra till att socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Styrelsen fick en rapport om RSS Stockholms läns utvecklingsarbete under 2020 och inriktningen för fortsatt arbete 2021. Det finns ett behov av att fortsätta utvecklingsarbetet även under 2021, för att tillsammans med övriga aktörer inom RSS och socialcheferna i länet kunna forma en regional samverkans- och stödstruktur för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten med målet att erbjuda invånarna en kunskapsbaserad, jämlik och effektiv socialtjänst.

Målet med kunskapsstyrning är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas vid varje möte med brukare.

Rapport om gymnasieexpansionen

Styrelsen fick rapport om att det inom den gemensamma gymnasieregionen pågår samplanering i kommunkluster för att möta behovet av gymnasieplatser på längre sikt. Elevprognoserna visar att antalet gymnasieelever i länet förväntas öka med cirka 15 000 fram till 2027. Samtidigt sker utbudsökningarna i en förhållandevis låg takt.

Samplaneringen görs i kommunkluster med fem – sex kommuner i varje. Dessa är sammansatta utifrån hur elever rör sig inom gymnasieregionen. De flesta kommunala skolor tar emot huvuddelen av sina elever från den egna kommunen eller närliggande kommuner. Det finns också ett mönster där elever rör sig mot centralt belägna skolor, i synnerhet när det gäller friskolor i centrala delar av länet. I de kommunala skolorna rör sig 75 – 88 procent av eleverna inom klustren. Även fristående huvudmän bjuds in till klustermötena.

Här kan du ta del av alla handlingar, och inom kort, protokollet.länk till annan webbplats