2020-11-13

Sammanfattning från styrelsemötet den 12 november

Budget och verksamhetsplan för 2021 för Storsthlm och för Gymnasieantagningen, en ny rekommendation om hjälpmedel och medicintekniska produkter var några av de beslut som fattades.

På styrelsemötet den 12 november fastställde Storsthlms styrelse verksamhetsplan och budget för 2021. Styrelsen godkände också serviceavgiften som innebär en sänkning av avgiftsuttaget från 0,40 till 0,39 promille. Verksamhetsplan och budget för Gymnasieantagningen fastställdes och avgiftsuttaget per 16-åring är, liksom tidigare, 782 kronor. Avgiften för användandet av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) kvarstår och utgör 48 kronor per elev.

Under mötet godkände styrelsen även tertialuppföljning 2 för 2020. Övriga frågor gällde bland annat beslut om priser för SFX-utbildningar och en rekommendation till kommunerna att anta en överenskommelse om hjälpmedel och medicintekniska produkter. Styrelsen beslutade också att yttra sig över tre remisser.

Tertialuppföljning 2 för år 2020

Storsthlms styrelse har godkänt tertialuppföljningen som omfattar både verksamhet och ekonomi. Storsthlms kansli gör bedömningen att huvuddelen av pågående uppdrag inom ramen för verksamhetsplanen kommer genomföras trots förseningar, framförallt på grund av den pågående pandemin.

För att säkra årets antagningsprocess har Gymnasieantagningen belastats med stora rörelsekostnader för utveckling och akuta åtgärder avseende antagningssystemet Indra. Övriga enheter inom Storsthlm har minskade kostnader bland annat på grund av effekter från covid-19. Flera planerade åtgärder har skjutits upp i avvaktan på att hela organisationens ekonomi är i fas. Inför bokslutet 2020 beslutar styrelsen att överskottet inom den medlemsfinansierade verksamheten ska disponeras för att täcka årets underskott inom antagningsverksamheten.

Uppföljning av UEDB samt förslag till budget och avgift 2021-2023

Under 2020 upphandlades ett nytt system för ungdoms- och elevdatabasen (UEDB). Databasen genererar ekonomiska underlag för utbetalning av interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor från kommunerna. UEDB används också för planering och uppföljning på lokal och regional nivå. I databasen går det till exempel att följa elevernas placeringar och rörelser inom gymnasiet. Kommunerna använder även UEDB som ett verktyg för att fullgöra det kommunala aktivitetsansvaret gentemot de elever som är aktuella för insatser. Styrelsen fastställde budget och prognos för förvaltning och administration av UEDB. Styrelsen beslutade också att avgiften ligger kvar på 48 kronor per elev de kommande tre åren.

Verksamhetsplan och budget 2021 för Gymnasieantagningen

Under 2020 har Gymnasieantagningen Storsthlm haft stora problem med införandet av nya antagningssystemet Indra. Problem kvarstår, och åtgärder och utvecklingsinsatser är planerade i syfte att förbättra systemet för användarna i kommunerna.

Åtgärdsarbetet har inletts under hösten 2020 i den förvaltningsorganisation för Indra som är gemensam för Storsthlm och Göteborgsregionens kommunförbund (GR). För att säkerställa antagningen 2021 prioriteras åtgärder för att skapa stabilitet i driften.

Budgeten är drygt 1,5 miljon lägre för drift och utveckling av Indra jämfört med 2020, men fortsatt hög på grund av tekniska skulden. Avgiften kommer ligga kvar på 782 kr per elev, samma belopp som under 2020.

Styrelsen beslutade att frågan om framtida ägande och förvaltning av Indra ska utredas i samråd med Göteborgsregionen. Vidare godkände styrelsen en rapport avseende en översyn av styrning, ledning och organisation som genomförs av revisionsföretaget PwC.

Verksamhetsplan och budget för år 2021

Storsthlm presenterar en budget för 2021 i balans och ett nollresultat. De utmärkande satsningarna görs främst på antagningssystemet Indra samt UEDB, kommunikation och en medlemsundersökning. Budgetförslaget täcker även de ökade kostnaderna för nytt hyresavtal från april 2021.

Intäkterna föreslås ligga på liknande nivå som för 2020 vilket motsvarar en promillesats på 0,39 istället för 0,40 som var promillesatsen 2020.

Prisuppräkning av SFX-utbildning år 2021

Uppräkningen av priserna för SFX-utbildningarna följer styrelsens beslut den 4 juni 2020, där rekommendationen är att gymnasieprislistan uppräknas med 0 procent år 2021.

Eftersom Haninge kommun har hemställt om justering av priset för svetsutbildningen med en ökning från 5385 kr till 8521 kr beslutade styrelsen, efter att den politiska styrgruppen för vuxenutbildning och arbetsmarknad tillstyrkt förslaget, att uppräkningen av gymnasieprislistan för 2021 förblir 0 procent, med undantag för inriktning svetsutbildning som justerats till 8521 kr/månad.

Rekommendation att anta överenskommelse om hjälpmedel och medicintekniska produkter samt kostnadsfördelning och ansvar

I en ny överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län samlas ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet ihop till en överenskommelse, istället för flera olika. Det innebär att när den nya överenskommelsen antas, så upphör tre gamla överenskommelser att gälla. Till följd av den nya överenskommelsen görs också konsekvensändringar i ytterligare en överenskommelse; Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre.

Avsikten med den nya överenskommelsen är att förtydliga ansvarsfördelningen och ta fram pedagogiska bilagor som ska användas i verksamheterna.

Yttrande om översyn av insatser enligt LSS

Regeringens LSS-utredning, SOU 2018:88, lämnar en rad förslag till hur insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna, samtidigt som statens kostnader för personlig assistans inte ska bli högre än de är i dag.

I yttrandet ser Storsthlm sammanfattningsvis att det finns osäkerheter i utredningens ekonomiska konsekvensanalys och risk för tillkommande kostnader för kommunerna. Storsthlm anser att det är positivt med en huvudman för personlig assistans, men ser också att förslagen riskerar skapa nya gränsdragningsproblem mellan stat och kommun, inom kommun eller mellan kommun och Region. Vidare skulle utredningen ha behövt analysera vilka konsekvenser som förslagen har för utförarverksamheter, verksamhetssystem och kommunernas avtal eller valfrihetssystem.

Yttrande över riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport

Trafikverkets rapport Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport anger vilken mark som direkt används eller i framtiden kan komma att användas för luftfartens behov. Den påverkar kommunernas möjligheter att planera och bebygga mark inom influensområdet. Det får också inverkan på befintlig bebyggelse. I Storsthlms yttrande framförs synpunkter såväl kring behovet av flygplatsen, processen för kommunernas fortsatta utveckling och behovet av att minimera ingreppet i berörda kommuner.

Yttrande över regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027

Region Stockholm har skickat ut ett förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027.

Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning.

Syftet med den regionala handlingsplanen är att ge programmet en regional prägel, för att möta specifika regionala utmaningar och att knyta an till regionala prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin (RUFS 2050). Handlingsplanen ska ge förslag på inriktning för genomförandet, utlysningar och styrande principer för Strukturfondsparterskapets prioriteringsarbete.

Storsthlms synpunkter som sammanfattas i yttrandet rör frågorna om att prioritera samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Att det är angeläget med fondsamverkan, vikten av att tydliggöra användandet av befintliga samverkanstrukturer samt att Region Stockholms roll i det regionala utvecklingsansvaret (RUA) tydliggörs.