2020-09-21

Sammanfattning från styrelsens arbetsutskott

Styrelsemötet den 24 september ställdes in och beslut om två yttranden delegerades till arbetsutskottet, ett gällande en ny avfallsplan för Stockholms kommun och det andra om Stockholmregionens program för Europeiska utvecklingsfonden.

Yttrande om ny avfallsplan för Stockholms kommun 2021-2024

Avfallsnämnden i Stockholms kommun har, genom Stockholm Vatten och Avfall, tagit fram ett förslag till ny avfallsplan. Den är i stora delar en revidering av den nu gällande avfallsplanen. Storsthlm ser i sitt yttrande positivt på att nya relevanta huvudmål tillkommer, som till exempel målet som syftar till att förebygga att nedskräpning uppkommer.

I yttrandet stödjer Storsthlm stadens ambition till regional samverkan och betonar hur betydelsefull samverkan är för avfallsplanens genomförande. Storsthlm har tidigare tagit fram regionala principer för återvinningscentraler som Stockholm stad i sin plan ställer sig bakom. Den innebär bland annat att fri rörlighet ska råda för invånarna i länet att nyttja återvinningscentraler oavsett kommungränserna.

Sammanfattningsvis anser Storsthlm att avfallsplanen är ett gott exempel på vägledande dokument som beskriver förutsättningarna för en modern och klimatvänlig avfallshantering.

Yttrande om Stockholmsregionens förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027

I Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Dessa förvaltas av Tillväxtverket och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Fonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar bland annat insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.

Region Stockholm har skickat ut förslag till program för Regionalfonden för åren 2021-2027. Programmet utgår från EU:s mål om ”Ett smartare Europa” samt ”Ett grönare Europa”.

Storsthlm menar i sitt yttrande bland annat att ökade krav på medfinansiering försvårar möjligheter till kommunernas medverkan. Sannolikt innebär det att projektidéer kommer granskas hårt innan en kommun säger ja till ett projekt. Vidare anser Storsthlm att det ur kommunernas perspektiv är angeläget att stärka samverkan mellan ERUF och Europeiska socialfonden (ESF) med sina bredare insatser för företagare och anställda i små och medelstora företag. ERUF och ESF har beröringspunkter, kring till exempel hållbar stadsutveckling.

Stärkt samordning för prioriterade infrastrukturinsatser

Arbetsutskottet fick information om kommunernas arbete med stärkt samordning för prioriterade infrastrukturinsatser i Stockholms län. Ett positionspapper har, gemensamt från kommunerna, tagits fram riktat till Region Stockholm. Arbetsutskottet ställde sig mycket positivt till dokumentets inriktning och innehåll.

Ärendeansvar för personer i hemlöshet, uppföljning av gällande överenskommelse

Styrelsen fattade den 5 mars 2020 beslut om att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet. Överenskommelsen syftar till att underlätta för kommunerna att avgöra vilken kommun som är ansvarig för att ge stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer i hemlöshet. Överenskommelsen är en reviderad version av tidigare överenskommelse.

Överenskommelsen har antagits av länets alla 26 kommuner och började gälla den 1 september 2020.

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Utbildningsdepartementet har skickat ut en remiss Utredningen om Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola, Storsthlm är inte remissinstans men arbetsutskottet ansåg att Storsthlm borde yttra sig över utredningen. Arbetsutskottet gav därför Storsthlms kansli i uppdrag att bereda ett yttrande.

Här kan du ta del av protokollet i sin helhet.länk till annan webbplats