2020-06-04

Annika Hellberg: Pandemin kommer att påverka kommunal ekonomi flera år framåt

Porträttbild på Annika Hellberg

Annika Hellberg är ekonomichef i Vallentuna kommun och ordförande i Kommunalekonomernas förening, en yrkesförening som arbetar för att stärka kommunalekonomerna i sin yrkesroll. Vi ställde några frågor om hur kommunernas ekonomi påverkas av den pågående pandemin, hur staten täcker upp och om det finns skillnader mellan situationen för kommunerna i länet i relation till övriga landet.

Det var ju redan ett ansträngt ekonomiskt läge för kommunerna innan pandemin, hur skulle du säga att det ser ut för Stockholmskommunerna nu?

Coronapandemin och insatserna för att motverka den har medfört en snabb ökning av arbetslöshet och en konjunkturnedgång som ger en kraftig minskning av skatteintäkterna. Detta påverkar kommunernas ekonomiska förutsättningar redan i år, men även flera år framåt. Att klara de nya förutsättningarna blir en stor utmaning för kommunerna.

Under det pågående arbetet med pandemin har kommunerna även fått ökade kostnader bland annat inom sociala området och minskade intäkter inom exempelvis kultur- och fritidsområdet. Det finns också stor risk för att kostnaderna fortsätter att öka, till exempel för trygghetsskapande insatser och ekonomiskt bistånd.

Ser du skillnader mellan situationen för kommunerna i Stockholms län i relation till övriga landet?

Att pandemin startade tidigare i Stockholms län jämfört med andra delar i Sverige, gjorde att våra kommuner fick kortare tid för att kunna förbereda insatser för att motverka effekterna av pandemin. Verksamheter behövde ställas om och nya rutiner infördes. Det blev snabbt ett stort behov av exempelvis skyddsutrustning och vi fick på kort tid genomföra inköp och förändra arbetssätt.

Inom Stockholmsområdet är tillväxten och satsningarna på infrastruktur högt prioriterade, bland annat genom Sverigeförhandlingen. Det är viktigt att dessa satsningar kan fortsätta, för att möta efterfrågan på bostäder och kollektivtrafik samt även för att motverka ytterligare konjunkturnedgång.

Hur täcker staten upp för att hjälpa er i det rådande läget?

Staten har gjort insatser för att dämpa konjunkturnedgången och det är viktigt att staten fortsätter stödja näringslivet för att arbetslösheten inte ska öka ytterligare. Av staten har även kommuner och regioner fått stöd genom att öka de generella statsbidragen. Att ge stöd i form av generella statsbidrag är mycket bra, för att kompensera för de minskade skatteintäkterna.

Kompensation från staten är fokuserad på i år – men kommunerna måste klara av ekonomin även nästa år och även långsiktigt. Det är detta som är mest oroande. Hittills finns inte samma statliga utlovade stöd för kommande år. Det är mycket bekymmersamt för kommunerna att planera utifrån osäkra förutsättningar kring skatteintäkter och statsbidrag. Om det statliga stödet försämras till nästa år så måste kommunerna göra neddragningar för att klara de lägre intäkterna.

Vad är Kommunalekonomernas förening?

Kommunalekonomernas förening (KEF)länk till annan webbplats är en yrkesförening som arbetar för att stärka kommunalekonomerna i sin yrkesroll. En viktig del i föreningens verksamhet är att genomföra kurser och konferenser anpassade för medlemmarna. KEF har på kort tid ställt om till digitalt och genomför nu distansutbildningar.

Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Region Skåne och Malmö stad arrangerar vi KOMMEK – konferensen om kommunal ekonomi och styrning av kommunal verksamhet. KOMMEK kommer nu att genomföras digitalt och programmet är fokuserat på de nya utmaningarna.