2020-03-05

Sammanfattning från styrelsemötet den 5 mars

På styrelsemötet den 5 mars fastställde styrelsen budget och verksamhetsplan år 2020 för Gymnasieantagningen samt godkände Storsthlms årsredovisning för 2019. Bland övriga ärenden fanns bland annat ett yttrande över Stockholm stads klimathandlingsplan, en rekommendation till länets kommuner att anta en överenskommelse om ärendeansvar för hemlösa och en verksamhetsrapport för Energi- och klimatrådgivningen. Här sammanfattas några av ärendena.

Verksamhetsplan och budget 2020 för Gymnasieantagningen

Budget och verksamhetsplan för Gymnasieantagningen 2020 inklusive avgiftsuttag för 16-åringar fastställdes på mötet. Gymnasieantagningen har infört ett nytt antagningssystem som sjösattes i oktober 2019. I november konstaterades att utvecklings- och införandekostnaderna har blivit betydligt högre än planerat och att projektets budget har överskridits med 12 miljoner kronor. Därför fick PwC ett uppdrag av styrelsen att göra en oberoende granskning av projektet som visade på brister i bland annat kravställning, projektorganisation, projektstyrning och ekonomisk uppföljning.

Styrelsen beslutade att ge förbundsdirektören i uppdrag att göra en översyn av styrning, ledning och organisering av Gymnasieantagningen samt att ta hand om granskningens rekommendationer i det fortsatta förändringsarbetet. Indra är värderat till 21 miljoner kronor och under 2019 har 6 miljoner av investeringarna aktiverats. Resterande 6 miljoner kronor finansieras av Storsthlm. Avgiftsuttaget per 16-åring 2020 höjs från 520 kronor till 782 kronor.

Årsredovisning 2019

Förutom Gymnasieantagningen och införandet av antagningssystemet Indra, har Storsthlm under föregående år arbetat intensivt med samverkan för att klara av den kommande gymnasieexpansionen. Inom välfärdsområdet tog kommunerna och Region Stockholm fram en överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Inom samhällsbyggnadsområdet har digitalisering, energieffektivisering, elförsörjning och vattenförsörjning varit viktiga frågor. Verksamhetsresultatet för år 2019 är -6.05 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Orsaken till det negativa resultatet beror på investeringskostnaden av gymnasieantagningssystemet Indra. Efter att finansiella poster och periodiseringsfonder redovisats i resultaträkning blir underskottet för Storsthlm -5,3 miljoner kronor.

Klimathandlingsplan 2020-2023

Storsthlm är remissinstans för Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023, som är en revidering av Strategi för ett fossilbränslefritt Stockholm 2040. Styrelsen godkände ett yttrande på remissen, som framhåller att planen väl speglar stadens ambition att successivt och målmedvetet minska utsläppen av växthusgaser. I yttrandet betonas hur betydelsefull regional samverkan är för måluppfyllelsen, som till exempel möjligheten att föra gemensam påtryckning gentemot staten och samverka när det gäller bostadsbyggande och kollektivtrafik.

Rekommendation om ärendeansvar för hemlösa

Styrelsen fattade beslut om att rekommendera länets kommuner att anta en reviderad överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län, om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma bestämmelser för ärendehantering avseende personer i hemlöshet. För hemlösa, som inte är stadigvarande bosatta någonstans, kan det ibland uppstå skilda meningar mellan kommunerna kring var personen ska söka stöd. Överenskommelsen syftar till att ge praktisk vägledning och underlätta för kommunerna att nå samsyn i dessa ärenden.

Utifrån framkomna behov har nu ett förslag till reviderad överenskommelse tagits fram. Grundprinciperna från nuvarande överenskommelse finns kvar i det nya förslaget. Den reviderade överenskommelsen innebär ett antal tydliggöranden för att öka förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Styrelsen kommer fortsätta att följa frågan.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

Styrelsen informeras om att samtliga kommuner i Stockholms län och Region Stockholm har antagit den länsgemensamma överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Överenskommelsen gäller från årsskiftet år 2020.

Tiden då patienter legat utskrivningsklara på sjukhus har minskat kraftigt i samtliga kommuner. I december 2019 var det endast två kommuner som låg över 2,0 utskrivningsklara dagar.

Kommunerna anstränger sig för att uppfylla sin del av överenskommelsen trots att utskrivningsprocessen inte fungerar som det är tänkt.

I december 2019 var det endast fyra procent av vårdtillfällena där kommunerna hade ett betalansvar. Det beror främst på att öppenvården inte har kallat till samordnad individuell plan (så kallad SIP) runt individen. Under 2019 har andelen vårdtillfällen där kallelse till SIP har skickats minskat från tolv procent i januari till fyra procent i december. Till viss del kan det bero på bristande registrering, men sannolikt är det väldigt få SIP som genomförs.

En uppföljningsplan håller på att tas fram som innehåller statistikindikatorer, den enskilde patientens upplevelse av utskrivningsprocessen, kvaliteten i utskrivningsprocessen och den lokala samverkan.

Verksamhetsrapport för Energi- och klimatrådgivningen

Styrelsen godkände verksamhetsrapporten för Stockholmregionens Energi- och klimatrådgivning (EKR), som omfattar 25 av länets kommuner i samverkan, samt Håbo kommun. Med finansiering via statsbidrag erbjuds privatpersoner, företag och organisationer kostnadsfri rådgivning och projekt med syfte att möta målgruppernas efterfrågan. Statsbidragen för 2019 omfattade totalt 3 189 000 kronor. EKR har drivit arbetet i tre kategorier: lokala projekt, samarbetsprojekt, samt basverksamhet. Året har kännetecknats av en starkt ökande efterfrågan på rådgivning jämfört med 2018.

Här kan du ta del av handlingarnalänk till annan webbplats

Inom kort kommer du kunna läsa protokollet här.