2020-03-05

Pehr Granfalk: EU har stor inverkan på Stockholms utveckling

Pehr Granfalk

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, är en av Sveriges tolv ledamöter i EU:s regionkommitté. Där är han under halva mandatperioden vice ordförande i ECON, det utskott som behandlar frågor om handel, skatter, tullar och den inre marknaden. Dessutom kommer han att vara en av sju ledamöter som ingår i Regionkommitténs ”Contact Group EU-UK Future Relations”.

Vad är Europeiska regionkommittén och vad gör den?

Den är ett rådgivande EU-organ som består av 329 lokala och regionala folkvalda företrädare från de 27 EU-länderna, varav Sverige har 12 företrädare. Genom kommittén har regioner och kommuner ett formellt inflytande i EU:s lagstiftningsprocess så att regionala och lokala synpunkter tas till vara. EU-kommissionen, rådet och parlamentet måste rådgöra med kommittén innan de fattar beslut som rör lokalt och regionalt styre, till exempel i fråga om hälsa, utbildning, sysselsättning, socialpolitik, ekonomisk och social sammanhållning, transport, energi och klimatfrågor.

Varför är EU viktigt för Stockholmskommunerna?

Ur flera perspektiv är EU viktigt. Det är ca 50 procent av kommun- och regionfullmäktiges dagordning som påverkas av EU-lagstiftning. Vi är en tillväxtregion och EU har stor inverkan på Stockholms utveckling. Den inre marknaden har en viktig roll, företag och privatpersoner kan dra nytta av att ingå i en större arbetsmarknadsregion. EU:s inre marknad är centralt för både det svenska och det europeiska välståndet, här finns mer att göra när det gäller tjänster.

EU-samarbetet ger också stora möjligheter. Europeiska städer och regioner har många gemensamma utmaningar t.ex. åldrande befolkning och färre i arbetande åldrar vilket ger kompetensförsörjningssvårigheter och behov av nya arbetssätt. Det finns mycket stor potential i utbytet och lärande mellan städer samt att genom samarbete gemensamt utveckla nya lösningar med stöd från EU:s fonder och program.

Vad kan EU lära av oss?

Vi har bland annat delat med oss av Solnamodellen, som har lyfts som ett exempel på framgångsrikt integrationsarbete i regionkommitténs nätverk ”Cities and Regions for Integration”.

Med Solnamodellen ser Solna till att vara en av de kommuner som har lägst utanförskap och som är bäst på att hjälpa människor till egenförsörjning. Solnamodellen innebär bland annat att Solna genom företagsetableringar, nya arbetsplatser, nära samarbete med företagen, hembesök, arbetsträning, utbildning och kompetensutveckling skapar förutsättningar att bryta bidragsberoendet för människor. Från bidragsberoende till egenförsörjning, här spelar politik en viktig roll men även det arbete som genomförs för den enskilda individen.

Solnas mål för att tillhandahålla ett gott stöd så att Solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att uppnå egen försörjning har uppnåtts med goda resultat under 2019 när detta utvärderas. Under perioden har 74 procent av Solnamodellens deltagare, 88 procent av deltagarna i Solnamodellen extra (långtidsarbetslösa) och 78 procent av deltagarna i Solnamodellen nyanlända gått vidare till arbete eller utbildning.

Mer information finns på regionkommitténs webbplats och på YouTube.länk till annan webbplats

Om du spanar framåt – vilken EU-fråga kommer påverka kommunernas mest de närmaste åren?

Budget och Brexit är två frågor som kommer att påverka, men utöver det kommer frågor som tillväxt, asyl- och flyktingmottagande i EU samt hållbarhet och klimatomställning vara frågor som kommer att påverka kommunerna.

Varje år granskar EU-kommissionen medlemsländerna gällande allt från ekonomi, handel och arbetsmarknad till utbildning och sjukvård, för att sedan komma med specifika rekommendationer till varje medlemsland. I den senaste granskningen av Sverige belystes åter den svenska bostadsmarknaden och den höga privata skuldsättningen som risker.

Rapporten tog även upp svårigheterna att få lågutbildade migranter, i synnerhet kvinnor, i arbete i Sverige. Sverige har den största skillnaden i andelen sysselsatta mellan infödda och dem födda utanför EU – mer än dubbelt så stor skillnad som EU-genomsnittet. Medan när det gäller exempel hållbarhet så får Sverige ett gott betyg.