2019-12-18

Verksamhetsplan och budget 2020

– Vi kan konstatera att det ekonomiska läget för 2020 blir allt kärvare för både kommunerna och Regionen. För Storsthlm innebär det att fokus på kostnadseffektivitet och gemensamt lärande blir ännu viktigare, säger Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör.

I december tog styrelsen beslut om verksamhetsplan och fokus för de kommande tolv månaderna. Inom fokusområdet utbildning och arbetsmarknad fortsätter bland annat arbetet med att genomföra regionala dialoger kring gymnasieregionens utmaningar och framtida utveckling.
– Under de närmaste åren kommer elevkullarna till gymnasieskolorna att öka med fler än 20 000 elever. Det handlar både om stora investeringar i lokaler och kompetensförsörjning. Ska vi klara utmaningen behöver vi tänka klokt och agera tillsammans, säger Madeleine Sjöstrand.

Storsthlm fortsätter även arbetet med att ta tillvara på människors möjligheter och kompetenser genom att skapa fler vägar in, till exempel genom att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen på länsnivå.

När det kommer till fokusområdet social välfärd och hälsa fortsätter vi att utveckla samarbetet med Region Stockholm för att skapa en trygg och effektiv vård för individen, oavsett huvudman eller vårdform.
– Dessutom kommer statliga stimulansmedel i en helt annan omfattning än tidigare, som bland annat syftar till att stärka den regionala kunskapsstyrningen inom flera av socialtjänstens områden, säger Madeleine Sjöstrand.

Inom fokusområdet samhällsbyggnad och miljö har Storsthlm ett fortsatt helhetsperspektiv och fortsätter arbeta för en hållbar samhällsplanering som skapar attraktiva livsmiljöer där människor vill bo och företag utvecklas.
– Inte minst finns viktiga utmaningar inom klimatområdet där vi kan göra skillnad på ett regionalt plan, för att bidra till att länet klarar målen för minskade koldioxidutsläpp.

Bland annat kommer Storsthlm bevaka och ta initiativ kring ramverk och lagförslag som påverkar kommunernas förutsättningar för samhällsplanering och bostadsförsörjning.

Läs verksamhetsplanen och budgeten för 2020.PDF