2019-12-13 | Nyhet

Sammanfattning från styrelsemötet den 12 december

På styrelsemötet den 12 december fastställde Storthlms styrelse verksamhetsplan och budget för 2020. Övriga frågor som behandlades på mötet gällde bland annat differentierad uppräkning av programpriser på gymnasiet och ett yttrande till Region Stockholm över en innovationsstrategi.

Verksamhetsplan och budget för år 2020

Verksamhetsplan och budget 2020 bygger på Strategisk inriktning 2019–2022 som beslutats av förbundsmötet 2019. Planen är liksom strategin indelad i förutsättningar och fokusområden. För varje fokusområde anges övergripande mål, inriktning på arbetet samt uppgifter.

Storsthlms styrelse fastställde verksamhetsplan och budget för 2020 avseende verksamheter som är serviceavgiftsfinansierade, samt de verksamheter som finansieras via projektmedel eller avtal. För 2020 har styrelsen i november beslutat att sänka medlemmarnas serviceavgift till 0,40 promille av avgiftsunderlaget. Förslag till budget 2020 för Gymnasieantagningen lämnas separat till styrelsemötet den 5 mars 2020.

Programpriser på gymnasiet, differentierad uppräkning

Uppräkningen av programpriser sker årligen i en procedur där Storsthlms kansli räknar fram kostnadsökningar enligt ett antal SCB-index. Utifrån denna görs sen en politisk bedömning och justering av uppräkningen som ska rekommenderas i relation till kostnadsindex. I praktiken är det en bedömning utifrån en sammanvägd politisk diskussion om framförallt kommunernas ekonomiska utrymme och likheten med de enskilda kommunernas budgetprocesser.

I samband med det tidigare beslutet om programpriser 2020, beslutade styrelsen även att utreda om prismodellen kan användas som styrmedel mot önskvärda resultat och möjligheten till en differentiering av programpriserna för praktiska och teoretiska program. Besked önskades under hösten för att möjliggöra en diskussion inför beslutet om rekommendation till programpriser 2021.

Styrelsen beslutade nu att ge den politiska styrgruppen för gymnasieregion i uppdrag att i samband med framtagandet av förslag till programpriser 2021, inkludera möjligheten att differentiera uppräkning av programpriser.

Yttrande över innovationsstrategi

Storsthlms styrelse beslutade att Storsthlm yttrar sig över en innovationsstrategi som Region Stockholm lämnat på remiss.

I strategin framgår att Stockholmsregionen är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Det ställer stora krav på bland annat förändring inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional tillväxt och utveckling. Strategin har ett brett anslag och berör alla verksamhetsområden, vilket är mycket relevant då strategin också betonar kopplingen till digital utveckling.

Storsthlm gör bedömningen att det är välkommet och relevant med en samlad och tydligt formulerad Strategi för Innovation. Det rimmar väl med kommunernas behov av innovationer och utveckling i välfärdsleveranserna.

I Storsthlms yttrande framgår därför bland annat att en stark systematik underlättar införande i verksamhetsprocesser där kopplingar till kommunal verksamhet finns. Vidare bör systematiskt identifierade hinder ske i samverkan med kommunerna där beröringspunkter finns. Angelägna områden är hälso- och sjukvård, trafikplanering, kollektivtrafik, klimat- och energifrågor och bostadsförsörjning. Det bör också tydliggöras hur denna samverkan ska ske med kommunerna.

Läs hela protokollet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster