2019-11-14

Brottsförebyggande och trygghetsskapande i Stockholms stad

Copyright: Lieselotte van der Meijs

Trygghetsfrågorna är högt prioriterade i Stockholms stad och dessa skär rakt igenom organisationen och även mellan samhällets aktörer.

– Målet är att vi till 2025 har halverat otryggheten och fått bort stadens särskilt utsatta områden från polisens lista. Ska vi lyckas med det måste vi jobba på bred front, och samverka båda internt i staden och med andra aktörer, inte minst med polisen, säger Erik Slottner, trygghetsborgarråd (KD).

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Stockholms stad har en uppdelning mellan vad som behöver göras här och nu, och frågor av mer långsiktigt förebyggande karaktär. Trygghetsborgarrådet ansvarar för det förstnämnda, socialborgarrådet för det senare.

Just nu pågår en stor satsning på att rekrytera och utbilda kommunala ordningsvakter som ska göra de fysiska miljöerna tryggare.

– Närmare 100 ordningsvakter är redan ute på gatorna och förstärker tryggheten i bland annat utsatta områden med sin närvaro. En annan satsning som vi gör är trygghetsfonden, en fond på 100 miljoner kronor för trygghetsfrämjande investeringar som stadsdelarna söker pengar från för att till exempel förbättra belysning på otrygga platser, trafikhinder mot terrorattentat, social prevention, kamerabevakning och ljudlarm, skapandet av trygga gång- och cykeltunnlar.

Det gäller att hitta sätt att aktivera och tillgängliggöra otrygga platser, säger Erik Slottner.

Att arbeta långsiktigt med sociala och preventiva insatser är viktigt. Kan man undvika att barn och ungdomar faller in i kriminalitet är mycket vunnet. För att nå dit krävs både aktiva insatser och samarbete som går längre än att bara utbyta information med varandra.

– Vi kallar det för systematisk samhandling, att de sociala insatser vi gör på olika nivåer ska leda till något konkret, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd.

Det handlar om att hitta en linje från det breda förebyggande arbete som sker redan i öppna förskolan, förskolan och grundskolan till riktade insatser från socialtjänst och andra myndigheter när problem uppstår och allvarsgraden ökar.

Staden har under hösten arbetat med att fram en strategi för det förebyggande arbetet.

– Det handlar om att ta fasta på de insatser som vi vet ger god effekt. Till exempel har vi tillsammans med Region Stockholm utarbetat ett hembesöksprogram till nyblivna föräldrar i Rinkeby, som vi nu breddar till andra områden, eftersom forskning visar att programmet ger mycket god effekt över tid, säger Jan Jönsson.

En annan prioriterad insats som Jan lyfter fram är jämställdhetsarbete som våldsprevention.

– Det har visat sig att utbildningar kring mansideal och jämställdhet kombinerat med impulskontroll gör stor skillnad för hur unga män agerar, säger Jan Jönsson.

Att samarbeta med polisen beskrivs av borgarråden som viktigt. Fullmäktige har nyligen tagit beslut om en avsiktsförklaring om strategisk samverkan tillsammans med polisen, som handlar om att skapa en gemensam riktning och vara överens om tyngdpunkterna i arbetet.

– Vi har en akut situation gällande skjutningar, mord och sprängningar som behöver hanteras polisiärt, där vi kan stötta med exempelvis ordningsvakter och kameror, säger Erik Slottner.

– Dessutom behöver stadens sociala insatser kombineras med exempelvis polisens avhopparverksamhet. Ska vi lyckas behöver vi arbeta tillsammans, säger Jan Jönsson.