2019-11-12

Sammanfattning från styrelsemötet den 7 november

På styrelsemötet den 7 november godkände Storsthlms styrelse den nya serviceavgiften som innebär en sänkning av avgiftsuttaget från 0,42 till 0,40 promille. Eftersom avgiften baseras på kommunernas skatteunderlag så blir avgiften för medlemmarna relativt oförändrad från 2019. För Storsthlm innebär det att serviceavgiftsintäkterna för 2020 landar på 46,7 miljoner kronor, jämfört med 46,9 miljoner kronor föregående år.

Under mötet godkände styrelsen även tertialuppföljning 2 för 2019. Övriga frågor gällde bland annat beslut om Storsthlms samordnande roll kring länets kunskapsstyrning och ett yttrande över en regional plan för infrastruktur till Länsstyrelsen.

Uppföljning av tertial 2 för år 2019

Storsthlms styrelse har godkänt tertialuppföljningen som omfattar både verksamhet och ekonomi. Storsthlms kansli gör bedömningen att huvuddelen av pågående uppdrag inom ramen för verksamhetsplanen pågår och följer planen. Både den serviceavgiftsfinansierade och den externfinansierade verksamheten visar på ett underskott relativt budget för organisationen som helhet. I prognosen har dock ännu inte intäkter avseende kommunernas avgift för det nya gymnasieantagningssystemet räknats med.

Kansliet har tagit fram en rapport som redovisar läget per aktivitet med status och prognos.

Läs rapporten här.länk till annan webbplats

Verksamhetsplan och budget för år 2020

Storsthlms styrelse ska enligt stadgarna underrätta medlemmarna om serviceavgiftens storlek före utgången av november månad om inte särskilda skäl föreligger. Med anledning av att många kommuner har en ansträngd ekonomi har styrelsen beslutat att avgiftsnivån sänks till 0,40 promille av avgiftsunderlaget. Styrelsen gav förbundsdirektören i uppdrag att lägga fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för år 2020 inom ramen för denna avgiftsnivå inför styrelsens sammanträde den 12 december.

Ökade stimulansmedel för kunskapsstyrning inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård (RSS) i Stockholms län

Det nationella arbetet med kunskapsstyrning syftar till att utveckla en praktik som är baserad på en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionelles expertis samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Region Stockholm och länets kommuner har gemensamt tilldelats statliga stimulansmedel för att, dels stärka samverkan dem emellan, och dels för ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa. Styrelsen har delegerat till Storsthlms förbundsdirektör att disponera tilldelade statliga medel i samråd med utsedd styrgrupp och det socialchefsnätverk som finns inom länets kommuner.

Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon

Storsthlms styrelse beslutade att Storsthlm yttrar sig över Länsstyrelsens remissversion av Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom ramen för uppdraget ska Länsstyrelserna ta fram regionala planer för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon.

Storsthlms styrelse tycker att Länsstyrelsen Stockholms plan är välgrundad och har en tydlig målbild men för att den ska fungera fullt ut behövs konkreta samarbeten exempelvis när det gäller att ta fram ett effektivt länstäckande laddstolpsnät. Ytterligare synpunkter är bland andra att lokal produktion av biodrivmedel behöver komma till stånd och att det behövs tydlighet i Region Stockholms och Länsstyrelsens ansvar och roller.

Inom kort kommer protokollet i sin helhet att finnas härlänk till annan webbplats.