2019-10-02

Sammanfattning från styrelsemötet den 26 september

På styrelsemötet den 26 september godkändes bland annat ett yttrande över remissen Reviderad klimat- och energistrategi. Styrelsen informerades också om flera överenskommelser som länets kommuner har gjort eller har för avsikt att göra med Region Stockholm.

Reviderad klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020-2045

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad klimatpåverkan. De ska, i dialog med andra aktörer, som till exempel regionen i respektive län, ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier.

Men det är till sist på den kommunala nivån det konkreta klimat- och energiarbetet sker. Kommunerna i Stockholms län har höga ambitioner och genomför tillsammans en stor mängd åtgärder för att tackla utmaningarna med energi- och klimatfrågorna.

Som remissinstans gör Storsthlm bedömningen att strategin tydligare bör riktas till alla länets aktörer det vill säga även näringsliv, akademi och civilsamhälle. Till exempel ligger svenska miljö- och energiteknikföretag långt framme i innovation och lösningar som bör tas tillvara i länets arbete.

Vidare ser Storsthlm positivt på att strategin omfattar energiförsörjning och beskriver den effektbrist som inte minst elbolagen och Svenska kraftnät flaggat för det senaste året.

Flera överenskommelser med Region Stockholm

Styrelsen informerades om flera överenskommelser mellan länets kommuner och Region Stockholm.

Bland annat har ett flertal kommuner antagit en överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen underlättar för både medborgare och kommun när en person som beviljats boende vill bosätta sig på ett särskilt boende i en annan kommun i länet.

Styrelsen informerades också om en tilläggsöverenskommelse som reglerar samverkan mellan kommunerna och regionen i det gemensamma ansvaret för stöd och behandling till personer med missbruk av spel om pengar.

Slutligen fick styrelsen även en lägesrapport för överenskommelser inom välfärdsområdet.

Läs protokollet i sin helhet.länk till annan webbplats