2019-10-01

Henrik Thunes: "Lyckas vi inte med digitaliseringen kommer vi inte att lyckas med välfärdsuppdraget i framtiden."

Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna

Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun, pratar om den nära förestående utvecklingen i kommunen, från uppbyggnaden av Södra Häggvik till Tvärbanans Kistagren. Det viktigaste samverkansområdet för honom är digitalisering, vilket han ser som en förutsättning för att säkra välfärden.

Stinsen i Häggvik är ett spännande exempel på hur ett gammalt handelsområde kan omvandlas till en ny kvartersstad med plats för 1 200 bostäder. Varför gör ni den satsningen?

– När det gäller bostadsförsörjning har Sollentuna i stort liknande utmaningar som andra kommuner i regionen. Lägg därtill att vi är Sveriges sjunde minsta kommun till ytan och har bullerutmaningar med E4:an, stambanan och inflygningar till Arlanda. Vi har dock en uttalad strategi om hur vi bygger samhälle i Sollentuna. Det handlar om att bevara och utveckla. Vi månar om kommunens grönytor och karaktär av trädgårdsstad, samtidigt vill vi förtäta där det är lämpligt, som i anslutning till pendeltågsstationerna. Just Södra Häggvik står inför en omvandling av ett omfattande slag. Den klädsamma mixen av ett stort antal tillkommande bostäder, nya grönområden, betydande inslag av handel och påtaglig närhet till både kollektivtrafik och de stora trafiklederna som förbinder Stockholms län, gör området till ett av de mer spännande i vår region. Den potentialen vill vi ta tillvara.

Hur bidrar projektet till att utveckla Sollentuna kommun?

– Hela utvecklingen av södra Häggvik kommer att skapa ett levande, tryggt och aktivt område med olika rörelsemönster stora delar av dygnet. I planerna för nuvarande Stinsen-området ingår kommunal service med inslag av skola, förskola och idrottshall, vilket är efterfrågat och nödvändigt i takt med att Sollentuna växer. Projektet kommer att bidra till att ytterligare sätta Sollentuna på kartan och visa på framväxten av en ny kommundel med en spännande kombination av handel, hotell, bostäder, samhällsservice och företagande.

Om man ser på projektet ur ett regionalt perspektiv, på vilket sätt bidrar det till hela regionens bostadsförsörjning och utveckling?

– Hela Sollentuna åtnjuter ett starkt geografiskt läge för invånare och företagare. Vårt strategiska läge mellan Stockholm City och Sveriges största flygplats är oslagbart. Med framdragningen av Tvärbanans Kistagren till Helenelund blir det även enklare att använda tvärförbindelser, till exempel mot Bromma flygplats. I övrigt kommer projekt Södra Häggvik att ge stora positiva effekter för regionen som helhet. Utöver 4 000 nya bostäder ser jag framför mig hur området kan utvecklas till en betydande digitaliserings- och innovationshubb som säkerligen kommer att knyta samman IT-sektorn mellan Kista och Sollentuna och när förbifarten står klar finns det stark potential för ett framtida "Stockholm North Gate". Det skapar tillväxt och fler arbetstillfällen för hela regionen.

Hur tror du att det rådande marknadsläget kommer att påverka bostadsförsörjningen i länet?

– Det rådande marknadsläget är just tillfälligt. Nu gäller det att ha is i magen. I en storstadsregion kommer alltid efterfrågan tillbaka igen. Vi har alltid haft svängningar på bostadsmarknaden, vilket naturligtvis påverkar oss och regionen som helhet. Det jag kan finna bekymmersamt är ändå att, oavsett konjunktur, fortsätter stat och regering att ropa åt kommuner att bygga mer och snabbare. Men samma stat sätter även upp de största hindren för kommunerna att få igenom byggplanerna. Ett exempel är att vi på en plats hade färdig planering för byggstart av 200 bostäder. Länsstyrelsen hade dock åsikter om hur vi omhändertagit utmaningarna med att byggnationen gjordes vid en väg som var ”transportled för farligt gods”. Det gjorde att byggnationen försenades med tre år, innan vi ändå fick rätt.

Avslutningsvis, vilka regionala frågor tycker du är viktigast att kommunerna samarbetar kring?

– Digitalisering. Det ser jag som ett övergripande begrepp för att ständigt utmana oss i att tänka nytt, jobba smartare och effektivare. Här har vi mycket att vinna på att lyssna och lära av varandra. Lyckas vi inte med digitaliseringen kommer vi inte att lyckas med välfärdsuppdraget i framtiden. Samarbete kring informationsutbyte gällande trygghets- och säkerhetsfrågor och inte minst bostadsbyggande ser jag också som viktiga regionala frågor.