2019-06-14

Michaela Fletcher: "För alla kommuner i länet handlar det om mer samverkan i bland annat digitaliseringsfrågor och förnyelse."

Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande, Österåker

Michaela Fletcher berättar om sina erfarenheter som kommunstyrelsens ordförande i Österåker, och om resan från att ha länets högsta kommunalskatt år 2003 till länets lägsta i dag. Samsyn mellan politiker och tjänstemän, samt en förståelse för uppdraget, har varit en bidragande framgångsfaktor.

Österåker har idag landets lägsta skattesats och en budget i balans, men det har inte alltid varit så. Hur har er resa sett ut?

– Tack vare skickliga tjänstemän och politisk styrning, det vill säga en vilja och förståelse för vems pengar det är och på vems uppdrag vi jobbar, har vi nått samsyn mellan politiker och tjänstemän. År 2003 hade vi länets näst högsta kommunalskatt, verksamheterna mådde dåligt, det fanns stora underskott i boksluten och avsaknad av vision, finansiella och verksamhetsmässiga mål. Vi har visat att det är fullt möjligt att både höja kvaliteten, öka resultaten och samtidigt sänka kommunalskatten.

Vilka är era viktigaste lärdomar?

– Vi påbörjade vår resa med ledarskap och styrning och vikten av att ta fram långsiktiga ekonomiska planer. Vi var tidigt ute med insikten att gapet mellan intäkter och kostnader var för stort, vilket ledde till att vi inte bara planerade för ett år i taget utan tio år. Den långsiktiga ekonomiska planen uppdateras en gång per mandatperiod och hittills har den visat sig vara träffsäker. Vi talar inte heller om pengar som inte finns utan arbetar fokuserat och medvetet med finansiella och verksamhetsmässiga mål via Mål & Resultatstyrning med medborgaren i fokus.

Vad tror du krävs för att ni ska klara framtidens välfärd?

– Fortsatt samsyn mellan politik och tjänstemannaorganisationen, väl avvägda politiska beslut för att långsiktigt säkra välfärdstjänsterna och ständig kontroll på och ifrågasättande av kostnader, både rörliga och de så kallade fasta.

Vilka regionala frågor tycker du är viktigast att kommunerna samarbetar kring?

– För alla kommuner i länet handlar det om mer samverkan i bland annat digitaliseringsfrågor och förnyelse, samt infrastruktur i stort för en hållbar tillväxt i en region som Stockholm. Storsthlm har ett viktigt uppdrag att just möjliggöra denna samverkan.