2019-05-14

Sammanfattning från styrelsemötet den 9 maj

På styrelsemötet den 9 maj fattade Storsthlms styrelse bland annat beslut om en rekommendation gällande fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel, samt godkände yttranden gällande kostnadsutjämningsutredningen och prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021–2027.

Fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, rekommendation

Styrelsen beslutade om en ny överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i länet och Region Stockholm gällande hjälpmedel och förbrukningsartiklar i särskilda boendeformer. Syftet med den nya överenskommelsen är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så samstämmigt som möjligt i olika särskilda boendeformer och att effektivisera processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom hjälpmedelsområdet. Styrelsens beslut innebär att man rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen.

Remissvar på kostnadsutjämningsutredningen

Regeringen har skickat ut kostnadsutjämningsutredningens betänkande, SOU 2018:74, Lite mera lika, på remiss. Storsthlm besvarar remissen på eget initiativ med bland annat följande synpunkter:

 • Det bör göras en avvägning av om utjämningssystemets totala utfall är rimligt för kommungrupper eller enskilda kommuner.
 • Transparens och begriplighet är av stor vikt för systemets legitimitet. Vi vill gärna se konkreta förslag till förenklingar.
 • Förslaget är otillräckligt avseende merkostnader till följd av kraftig befolkningstillväxt. Vi vill särskilt peka på de kostnader som ökar språngvis, framförallt infrastruktur och lokaler.
 • Riktade statsbidrag bör i allt väsentligt avvecklas och resurserna bör istället kanaliseras genom det generella statsbidraget.
 • Utjämningssystemet ska stå på egna ben och inte samspela med riktade statsbidrag.
 • Förslaget innebär en stor förändring i kostnadsutjämning för Region Stockholm vilket direkt kommer att påverka invånarna i Stockholmsregionen och indirekt kan påverka kommunerna.

Prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet i Stockholmsregionen 2021–2027

Region Stockholm ska lämna en redovisning av analys och prioriteringar avseende det regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållnings¬politiken till regeringen, och har bett kommunerna om synpunkter. Styrelsen godkände kansliets förslag till yttrande som fokuserar på fem områden:

 • Befolkningstillväxt och bostäder
 • Kollektivtrafik och framkomlighet
 • Digitalisering
 • Kompetensförsörjning
 • Regionalt strukturfondsprogram
 • Övrigt

En uppföljning av Mötesplats Storsthlm 2019 presenterades som visade på nöjda besökare och förbättringar från föregående år.

Se filmen från Mötesplats 2019länk till annan webbplats

Så snart protokollet är justerat kan det läsas i sin helhet härlänk till annan webbplats