2019-02-22

Sammanfattning från styrelsemötet 21 februari

Den 20 februari höll styrelsen för mandatperioden 2015-2018 sitt sista möte. På förbundsmötet den 21 mars väljer Storsthlm en ny styrelse för mandatperioden 2019-2022. Under mötet fattade styrelsen ett stort antal beslut, bland annat om årsredovisningen 2018, verksamhetsberättelsen 2015-2018 och förstudien kring ett hälso- och sjukvårdsavtal.

Årsredovisning 2018
Årsredovisningen omfattar en verksamhetsberättelse med en bedömning av bland annat uppdragens status samt resultat- och balansräkningar. Årsredovisningen för 2018 godkändes.

Verksamhetsberättelse 2015-2018
Vart fjärde år fattar förbundsmötet beslut om Storsthlms verksamhetsprogram. Den fyraåriga verksamhetsberättelsen sammanfattar hur verksamhetsprogrammet har genomförts under mandatperioden, och sammanställer de godkända årsredovisningarna för varje år. Förslaget till verksamhetsberättelse 2015-2018 godkändes och överlämnas till förbundsmötet.

Ny beräkningsmodell för mandat till förbundsmöte
På styrelsemötet i januari fick Storsthlm i uppdrag att komplettera tidigare underlag med en beräkningsmodell med ett höjt delningstal. Förslagen som ligger har delningstal 30 000, 25 000 och 20 000. Styrelsen förordade att beräkningsmodellen med delningstalet 20 000 ska införas i stadgarna, och gav kansliet i uppdrag att komplettera förslaget till reviderade stadgar med förordad modell för mandatfördelning.

Förslag till stadgeändringar för beslut på förbundsmöte
Under innevarande mandatperiod har ett antal tilläggsförslag till stadgarna gjorts. Bland annat har vi bytt namn från Kommunförbundet Stockholms Län till Storsthlm, kommunerna i Stockholms län, vilket inkluderas i förslaget till revidering av stadgarna. Ett tillägg som förtydligar att Storsthlm är en ideell förening, samt ett tillägg om att medlemmarna ska tillämpa principerna för proportionellt valsätt vid val av ombud till förbundsmötet är exempel på andra tillägg som har gjorts. Enligt beslut ska Storsthlm nu komplettera de stadgeändringar som styrelsen sedan tidigare beslutat om med beräkningsmodellen för mandatfördelning (se punkten ovan). Efter denna komplettering godkänns det samlade förslaget till stadgeändringar och överlämnas nu till förbundsmötet för beslut.

Stärk stödet till personer som utsätts för sexuella övergrepp (motionssvar)
Miljöpartiet i Stockholms stad har lämnat in en motion med förslaget att Storsthlm ska verka för att skapa ett länsgemensamt resurscentrum för stöd till invånare i länet som utsätts för prostitution, människohandel och sexuella övergrepp. Styrelsen anser att det saknas en samlad bild av länets behov gällande stöd för dessa målgrupper och föreslår förbundsmötet att motionen ska betraktas som besvarad med hänvisning till lämnad redovisning av pågående insatser.

Handlingsplan för hållbar integration för Storsthlm (motionssvar)
Styrelsen föreslår förbundsmötet att en motion från Liberalerna i Sigtuna och Ekerö om att Storsthlm ska ta fram en länsgemensam handlingsplan för hållbar integration ska anses besvarad. Syftet är att effektivisera och samordna kommunernas integrations- och arbetsmarknadsrelaterade insatser. Styrelsen bedömer att det är angeläget att kommunerna via Storsthlm har möjligheten till samordning med andra aktörer, men det är viktigt att arbetsmarknadsrelaterade insatser och samordning i första hand sker i kommunerna utifrån lokala behov och förutsättningar.

Arbeta för att tillståndet för Bromma flygplats förlängs efter 2038 (motionssvar)
Sverigedemokraterna i Stockholms stad har lämnat in en motion med förslaget att ge Storsthlm styrelse i uppdrag att verka för ett förlängt flygplatstillstånd för Bromma. En förlängning av avtalet mellan Stockholms stad och Swedavia om fortsatt flygverksamhet på Bromma efter år 2038 är i första hand en fråga för parterna. Styrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad.

Förbereda för de stockholmsförhandlingar som krävs för byggandet av Östra länken (motionssvar)
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att Storsthlms medlemskommuner ska sätta igång med att förbereda för de stockholmsförhandlingar som krävs för byggandet av Östra länken. Storsthlm har tidigare yttrat sig i frågan och framfört att Östra förbindelsen behöver byggas för att utveckla Stockholmsregionen och att staten bör står för huvuddelen av finansieringen. Sverigedemokraterna föreslår att Storsthlms styrelse ska följa frågan och verka för att Östra förbindelsen byggs. Mot bakgrund av tidigare hantering och ställningstagande inom Storsthlm bedömer styrelsen att motionen kan anses besvarad.

Rapportering från styrgruppens arbete 2016-2018
2015 bildades tillsammans med Landstinget en gemensam ledningsgrupp, VIS, för samverkan kring Vård- och Omsorgsfrågor. 2016 beslutade Storsthlm styrelse att tillsätta interna politiska styrgrupper kring tre särskilt angelägna områden: bostäder och infrastruktur, gemensam vuxenutbildningsregion, samt gymnasieregion. I samband med programperiodens slut 2018 begärde styrelsen en slutrapportering från styrgruppernas arbete, som godkändes på styrelsemötet den 21 februari.

Verksamhetsrapport Energi- och klimatrådgivning 2018
Stockholmregionens Energi- och klimatrådgivning (EKR) omfattar 25 av länets kommuner i samverkan. Med finansiering via statsbidrag erbjuds privatpersoner, företag och organisationer kostnadsfri rådgivning och projekt. Årets arbete har kännetecknats av ett ökat fokus på insatsprojekt och på informationsarbete kring solenergi och laddstolpar. Verksamheten redovisar ett överskott som beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Energi- och klimatrådgivningens verksamhetsrapport 2018 godkändes av styrelsen.

Regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län
Storsthlm har haft i uppdrag att ta fram förslag på regionala principer för kommunernas återvinningscentraler i länet. Det finns stor enighet bland ÅVC-aktörerna att underlätta för medborgarna gällande tillgången till återvinningscentraler. Följande tre principer föreslås:

  • Invånarna i länet ska ha möjlighet att utnyttja återvinningscentraler oberoende av kommungränser
  • Ekonomisk utjämning ska ske mellan ÅVC-ansvariga aktörer
  • ÅVC-organen bör sträva efter ett enhetligt uttryck

Styrelsen beslutade att rekommendera kommunerna i länet att ställa sig bakom förslagen.

Förstudie – förutsättningar för ett hälso- och sjukvårdsavtal i Stockholms län 2019 och framåt
2018 initierade den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) ett uppdrag om en förstudie för att undersöka förutsättningarna för ett hälso- och sjukvårdsavtal i länet. I förstudien beskrivs samverkansformerna mellan kommunerna och Region Stockholm, legala förutsättningar, omvärldsspaningar och pågående utvecklingsarbete. Storsthlms styrelse ställde sig bakom ett fortsatt utvecklingsarbete i enighet med intentionerna i förstudien.