2020-10-30 | Nyhet

Uppstart med länets lokala samråd för missbruk och psykiatri

En kartläggning av SIP-arbetet under pandemin, ett nytt formulär för att rapportera samverkansbrister samt dialog om framtida samarbete. Det var några av punkterna på agendan när Storsthlm höll i ett informations- och samverkansmöte med kommunala representanter i lokala samråd för missbruk och psykiatri förra veckan.

De lokala samråden arbetar på lokal/delregional nivå för att undanröja hinder för samverkan och förbättra samarbetet kring individer med missbruk/beroende och/eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Insatser till dessa målgrupper kräver tillgång till ett brett utbud av kunskapsbaserade insatser och dessa faller inom både det sociala och medicinska området. Därför är samverkan kring individen central för att kommun och region ska kunna genomföra sitt uppdrag och för att den enskilde ska få sammanhållna vård- och stödinsatser. I alla samråd finns därför representanter från kommunens socialförvaltning och vård- och omsorgsförvaltning samt regionens beroendevård och psykiatri. På en regional nivå finns ett regionalt samråd som arbetar övergripande för att undanröja samverkanshinder. Storsthlms uppdrag är bland annat att vara länken mellan den lokala och regionala nivån.

2019 kartlade Storsthlm hur arbetet i de lokala samråden för missbruk och psykiatri fungerade och vad som behövdes för att stärka arbetet. Ett utvecklingsområde som tydligt framkom var att förbättra dialogen mellan lokal och regional nivå. Informationsmötet förra veckan var ett första steg för att möta det behovet.

Aktivitet från alla håll och gemensam planering – en framgångsfaktor i SIP-arbetet

Enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen ska en samordnad individuell plan (SIP) tas fram när en person har behov av både insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Detta för att samordna insatser och att se till att den enskilde har inflytande och är delaktig i planeringen och genomförande av sin egen vård och omsorg.

Tidigare i år skickade Storsthlm ut en enkät till alla kommunala representanter i de lokala samråden för att kartlägga hur SIP-arbetet påverkats av pandemin. Majoriteten menar att SIP-arbetet har påverkats, främst genom andelen digitala möten och färre fysiska möten. Många lyfte svårigheter kring att hålla digitala möten och flera menade att andelen SIP-möten blivit färre.

Formulär för att rapportera samverkansbrister

Under mötet presenterades ett nytt formulär som ska användas för att rapportera samverkansbrister/avvikelser i arbetet med målgruppen. Syftet är att på regional nivå kunna analysera och åtgärda systematiska problem kring samverkan och utgöra ett underlag till uppföljning av de gällande överenskommelserna. Formuläret ska användas för att rapportera samverkansbrister utifrån fyra överenskommelser:

Samverkan kring

  • vuxna med psykisk sjukdom eller funktionshinder
  • personer med missbruk/beroende
  • personer med missbruk/beroende av spel om pengar

Den fjärde överenskommelsen gäller bara mellan kommunerna i Stockholms län och rör ärendeansvar för personer i hemlöshet. Samverkansbrister inom BUS ska än så länge rapporteras på samma sätt som tidigare.

Storsthlm kommer att hålla i ett digitalt informationsmöte om formuläret och bjuda in till eventuella frågor, mer info om det kommer senare.

Här kan du läsa mer om formuläret och redan nu rapportera samverkansbrister

Nästa steg

Informativt, inspirerande och efterlängtat. Så beskrev flera deltagare i de lokala samråden informations- och samverkansmötet. Samtliga var eniga om att man behöver ses igen och fortsätta dialogen, något som Storsthlm kommer bjuda in till inom kort.

– Det är väldigt glädjande att intresset för detta möte var så stort och det märktes att informationen vi gav var efterfrågad. Nu blir nästa steg att sjösätta det nya formuläret för att rapportera samverkansbrister. Det kommer hjälpa oss att stärka dialogen ytterligare, säger Tina Trygg, processledare och ansvarig för arbetet på Storsthlm.